دشان: امباپه را مديريت ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديديــه دشــان مربــي تيم ملي فرانســه قصد دارد ميزان كار كيليان امباپــه را مديريت كند اگرچه مهاجم جوان موناكو آماده اســت در تركيب اصلي فرانســه قرار بگيرد. اين بازيكن 18 ســاله در جريان بــرد 5 بر صفر فرانسه در بازي دوســتانه با پاراگوئه روي نيمكت بود و به دليل مصدوميت جزيي بازي نكرد.

دشــان كه تيمش را براي بازي جمعه شــب در چارچــوب مقدماتي جام جهاني 2018 مقابل سوئد آماده ميكند، اعالم كــرد اين مهاجم را به خاطر تعداد بازيهاي زيادي كه انجام داده، زياد تحت فشار نميگذارد: «اگر از او بپرســيد، آماده است و ميتواند مثل بازي با اســپانيا در تركيب اصلي قرار بگيرد. او با تيمش در ليگ فرانسه و ليگ قهرمانان نشان داده تاثيرگذار اســت و ميتوانــد با تيــم ملي هم همينطور باشــد اما من بايد او را مثل بقيه مديريت كنم. او ياد ميگيرد كه چطور با تمرين منطبق شــود و كنار بيايد اما ترجيح ميدهم او را آرام كنم تا اينكه به تالطم بيندازم.»

اليويه ژيــرو بعــد از هتتريك مقابــل پاراگوئه انتخاب اول دشــان براي بازي سوئد اســت اما امباپه كه در 29 بازي ليگ 15 گل و در 9 بازي ليگ قهرمانان 6 گل زده، را نميشود راحــت كنــار گذاشــت: «مثل همه جوانهاي امــروزي ميخواهد خيلي زود به همه چيز برســد كه از نظر من كامال مثبت اســت. بعد از شــش ماه شلوغ، مصدوميت مختصري داشت و حاال آماده شده.»

زينالدين زيدان هم تيمي سابق دشان در يوونتوس و تيم ملي فرانسه توانســت رئال مادريــد را به قهرماني متوالي ليگ قهرمانان برساند و مربي 48 ســاله تيــم ملي فرانســه گفت: «فوقالعاده است، هيچ كس نتوانسته بود. برايش خيلي خوشحالم. او حاشيه را از تيم دور كرده، بازيكنانش را خوب ميشناسد و آنها در زمين پاسخش را ميدهند.»

فرانســه با حاشيه ســه امتيازي در صــدر گروه A نســبت به ســوئد به اســتكهلم ميرود. تنهــا تيم اول گروهها از صعود به جام جهاني روسيه مطمئن هســتند و اين بازي اهميت زيادي براي فرانسه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.