اورا: حسودان از يونايتد انتقاد ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پاتريس اورا از شيوه بازي منچستريونايتد با هدايت ژوزه مورينيو دفاع كرد و آن دســته از كســاني كه از اين شــيوه ايــراد ميگيرند را حســود دانســت. منيونايتد در فصلي كه گذشــت تحت هدايت آقاي خــاص در ليگ برتر جايگاهي بهتر از ششــمي كســب نكرد امــا ناكامياش در آن رقابتهــا را با قهرماني در جــام اتحاديه و پــس از آن ليگ اروپا كه سهميه ليگ قهرمانان را برايش به همراه آورد، جبران كــرد. با اين حال هنــوز هم برخي از شيوه بازي اين تيم انتقاد و آن را كسل كننده توصيف ميكنند. اورا، كســي كه هشت سال از دوران بازيگرياش را در اولدترافورد سپري كرده اســت اما به انتقادات پاسخ داد و از تيم سابقش دفاع كرد.

دفاع چپ سابق شياطين سرخ به شبكه تلويزيوني اين باشگاه گفت: «امسال منيونايتد سهميه حضور در ليگ قهرمانان را كسب كرد و بعضــي از مــردم ميگفتند كــه آنها خوب فوتبــال بازي نميكنند. از آنهــا خيلي انتقاد شده است. بسياري از مردم به منچستريونايتد حسادت ميكنند و به همين دليل مدام از اين تيم انتقاد ميكنند حتــي زماني كه قهرمان ميشود. اگر شــما ميخواهيد از فوتبال لذت ببريــد، پس بهتر اســت كه بازيهــاي ما را در ســال 2008 ببينيــد. مردم امــا بايد اين چيزها را فرامــوش و روي وضعيت فعلي تيم ما تمركز كنند. اين پيــام من براي هواداران يونايتد اســت.» اورا كه براي شركت در بازي دوســتانه ســتارههاي منيونايتــد 2008 به مناسبت يازدهمين ســال حضور مايكل كريــك در اين تيم بازگشتي احساسي بــه اولدترافــورد داشــت، ادامه داد: اين به نظر من يك روياســت. همانطور كــه گفتم، من عاشــق منيونايتد هســتم و هميشه عاشــقش خواهم بود. اين يك عشق قالبي نيست. ما هميشــه بايد پشت اين تيم باشيم، چه ببرد چه ببازد. كسي كه عاشق اين تيم باشد، از آن انتقاد نميكند بلكه حمايتش ميكنــد. وقتــي بازيكني بد بــازي ميكند، هواداران نبايد او را هو كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.