الليگا، صدرنشين ليگهاي اروپايي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الليگا شايد در برگزاري رقابتهاي داخلي و ســازماندهي ورزشــگاههايش مشــكل داشته باشــد اما زماني كه پاي نتيجهگيري و موفقيت در زمين بازي به ميان بيايــد، موفقترين ليگ در فوتبال باشگاهي دنياســت و آمارها هم بر اين موضوع مهر تأييد ميزنند.

فوتبــال اســپانيا از ديگر ليگهاي باشــگاهي اروپا افتخــارات بينالمللي بيشــتري دارد، چــه در رده تيمي براي كســب عناويني مانند قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا، ليگ اروپا، سوپرجام اروپا چه در رده انفرادي براي كسب عناويني ماننــد توپ طال، كفش طال يا حضور در تيم منتخب سال.

در ليگ قهرمانان اروپا، پنج قهرماني از هفــت دوره اخيــر به نــام تيمهاي الليگايي به ثبت رسيده است.

رئــال مادريد كــه دو فصل اخير و سال 2014 قهرمان شد و بارسلونايي كه ســال 2015 و سال 2011 اين رقابتها را فتح كرد. در ليگ اروپا هم كه ســويا سه سال متوالي، ‪2015 ،2014‬ و 2016 قهرمان شد، تيمهاي اسپانيايي افتخارات فراواني كسب كردهاند.

اين در حالي اســت كه پيش از آن هم اتلتيكو مادريد سال 2012 مسابقات دوم يوفا را فتح كرد و اين بدان معناست كــه چلســي و منچســتريونايتد تنها تيمهاي غيراســپانيايي هســتند كه در شش ســال اخير قهرمان اين مسابقات شدهاند.

در سوپرجام اروپا نيز، سه قهرماني اخير به نام رئال مادريد (دوبار) و بارسلونا ثبت شده است كه هر يك از آنها در بازي برابر سويا در ديدارهايي تمام اسپانيايي بوده است. در مجموع تيمهاي اسپانيايي تاكنون 13 بار قهرمان سوپرجام اسپانيا شــدهاند و بيشــترين تعداد قهرماني را دارنــد. دومين ليگ در اين مســابقات سري Aايتاليا با 9 قهرماني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.