دوري سه ماهه ادن آزار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه چلسي اعالم كرد ادن آزار بعــد از عمل جراحــي روي مچ پايش تقريبا ســه ماه بازي نميكند و به اين ترتيب ابتــداي فصل آينده ليگ برتر را از دســت ميدهد به اين ترتيب عالوه بر بــازي جمعه بلژيك با اســتوني در مقدماتي جــام جهاني، احتماال در چند بازي اول فصل 2017-2018 ليگ برتر غايب خواهد بود.

آزار روي اينســتاگرامش نوشــت: «همه چيز عمل خوب بود حاال بايد راه ريكاوري را طي كنم. قويتر برميگردم، از حمايتتان متشكرم!»

شــايعاتي درباره جدايــي آزار از چلسي مطرح شــده و خود او چند روز پيــش گفته اگر چه از بــازي در لندن راضي اســت اما اگر رئــال مادريد به او پيشنهاد بدهد، آن را بررسي ميكند.

اين بازيكن 26 ساله با زدن 16 گل در ليگ برتــر نقش موثري در قهرماني چلسي در فصل اخير داشت. او بازيكن فصل چلســي و دومين بازيكن اين تيم شد كه در تاريخ 50 ساله اين جايزه، آن را سه بار برده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.