تايسون: جاشوا نبايد اسير حاشيه شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مايــك تايســون، قهرمان ســابق مشتزني دنيا گفته كه آنتوني جاشوا بايد ثابت كند كه ميتواند فشار و حاشيههاي قهرماني دنيا را تحمل كند.

جاشــوا 72ســاله اخيرا توانســته والديميــر كليچكــو را نــاكاوت كند و قهرمانــي WBA را هم از آن خود كند. او پيشتر قهرماني IBF را هم داشــت. تايســون كه دو بار قهرمان سنگينوزن دنيا شده، گفته كه جاشوا شرايط سختي پيش رو دارد.

تايسون گفت: «سرعت جاشوا براي فرد تنومندي مانند او عالي اســت. وقتي كه او توانســت در نهايــت كليچكو را در راند يازدهم ناكاوت كند، تحسين من از او بيشتر شد. جاشوا دل و جرات فراواني از خود نشان داد و توانست كه كار را تمام كند. چنين شــهامتي مهمترين كيفيتي اســت كه يك بوكســور ميتواند داشته باشد. جاشوا ظرفيت انجام كارهاي زيادي را دارد. او مشــتهاي بســيار محكمي ميزند اما فشــار رســانهها روي او بسيار باالســت. من در دبي كه بودم، پوستري بزرگ از او را ديدم.»

تايســون به دليــل محكوميتهاي قبلــياش، در ســال 2013 از ورود بــه خاك انگليــس منع شــد. او در يكي از محكوميتهايش سه سال به زندان رفت. دوران ورزشي او پر از حاشيه بوده ولي او توانســت پس از آزادي از زندان، قهرمان WBC شود. تايســون در سال ،1997 گــوش اواندر هاليفيلــد را گاز گرفت و قسمتي از آن را كند. او همچنين در سال 2002 اعالم ورشكســتگي كرد. تايسون سه ســال بعد، آخرين مبارزهاش را انجام داد.

او ميگويد: «قهرمانان ســنگينوزن آدمها را ديوانه خودشــان ميكنند. همه ميخواهند از شما ســوء استفاده كنند. انگار شما رييس جمهوری آمريكا هستيد. جاشــوا نبايد اسير حاشيهها شود. او بايد روي مبارزه تمركــز كند. زماني كه روي پول و ديگر حواشي تمركز كنيد، سقوط ميكنيــد. وقتي كه مبارزه تمام شــد به فكر اين چيزها باشــيد. ببينيم كه آيا او ميتواند به حواشي غلبه كند يا نه. اكنون زمان او فرا رسيده. من شايد اشتباه كنم اما تحت تاثير مبــارزه او و كليچكو قرار گرفتم.»

يك وجه تشابه اين دو نفر اين است كــه هــر دو، دوران نوجواني ســختي را گذراندهاند. تايسون در محله برانزويل در بروكلين نيويورك زندگي كرده و جاشوا هم تنها يك ســال پيــش از قهرماني در المپيك، در دادگاه محكوم شده است.

تايسون در 61ســالگي مادرش را از دســت داد و پدرش هم خانواده را ترك كرده بــود. كاس ديآماتو سرپرســت او شــد و به او سواد ياد داد. او تايسون را به قهرماني بوكس رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.