بهيرين: والورده مربي خوبي براي بارسلونا ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هكتــور بهيريــن، مدافع راســت آرســنال مورد توجه بارسلونا قرار گرفته و ارنستو والورده، مربي جديد بارسا او را ميخواهــد. اين بازيكن در مصاحبهاي با نشريه اســپورت كاتالونيا درباره خودش و آيندهاش صحبت كرده اســت. بهيرين گفته: «من فردي هستم كه چالشهاي جديد را ميپذيرم. بــه همين دليل بود كــه به انگليــس رفتم. من هميشــه به دنبــال بهترينها براي خودم هســتم و خودم را فــردي ميبينم كه از چالشها نميهراســد.»او درباره احتمال بازگشت به بارســا گفتــه: «نميدانم آيــا به اين ترتيب رفتن من از بارســلونا به آرسنال جبران خواهد شد يا نه، ولي هنوز زمان زيــادي از تابســتان مانده اســت. حاال من روي تيم زير 21 ســالههاي اسپانيا تمركز دارم و فرصت خوبي اســت كه به قهرماني اروپا دســت پيدا كنيم.»بهيرين همچنيــن درباره والــورده صحبت كرد: «ســخت بتوان همه بازيهاي الليگا را در انگليس تماشــا كرد چون كانالهاي تلويزيونــي معموال بازيهــاي مادريد و بارسا را نشان ميدهند اما من بازيهاي اتلتيك را ديدهام و والورده مربي است كه فوتبال خوب را دوســت دارد. او هميشه در تيمهايــي كه در آنهــا بوده عالي كار كرده و مربي خوبي براي بارســا خواهد شــد.»بهيرين از رابطهاش بــا بازيكنان بارســا هم صحبت كرده است: «ما چون در تابســتان گذشــته در يورو كنار هم بودهايم، رابطه خوبي با هم داريم. در تيم ملي جو خيلي خوبي وجود دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.