سيدورف ميخواهد مربي سانتوس شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كالرنس سيدورف گفته حاضر است مربي سانتوس شــود. اين هافبك سابق رئــال مادريد و ميالن همســري برزيلي دارد و فوتبالش را در تيم بوتافوگو برزيل در سال 2014 به پايان رساند. سيدورف سپس به ايتاليا برگشــت و مربي ميالن شد. سيدورف گزينه جذابي براي سانتوس اســت. باشگاه سانتوس كه سابقه پرورش بازيكناني مانند نيمــار و روبينيو را دارد، اخيــرا دوريوال جونيــور، مربي قبلياش را اخراج كرده اســت، چرا كــه اين تيم شــروع خوبي در اين فصل نداشته است. آنها در جام حذفي پائوليســتا در مرحله يكچهــارم نهايي به دســت تيم ضعيف پونته پرتا حذف شدهاند و در ليگ هم در چهار مسابقه اخير، سه شكست را تجربه كردهاند. از ســوي ديگر، ســيدورف در ميالن دوران مربيگري خوبي را پشت سر نگذاشت. او ميالن را در 22 بازي هدايت كرد و 11 برد، 9 شكســت و 2 تســاوي به دســت آورد. او سپس مدتي مربي تيم شنژن افسي در دسته دوم چين شد و كمتر از نيمي از فصل را در اين تيم ماند. سيدورف هنوز نتوانسته خود را بهعنوان مربي مطرحي جا بيندازد ولي شايد بتواند در برزيل اين كار را بكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.