الكازت: شايد براي اتلتيكو شش ماه صبر كنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الكساندر الكازت گفته شــايد حاضر شود شش ماه دور از ميادين باشد تا محروميت اتلتيكو از ثبت قرارداد به پايان برسد. دادگاه عالي ورزش اعالم كرده كه محروميت اتلتيكو مادريد پابرجاســت و آنها در تابستان جاري، حق خريد بازيكن ندارند. اتلتيكو با الكازت به توافق شــفاهي رسيده اما در صورتي كه او با اين باشگاه قرارداد امضا كند، تا ژانويه نميتواند به ميدان برود.

همين اتفاق براي الش ويدال و آردا توران در هنگام پيوســتن به بارســلونا روي داد و ايــن دو بازيكن كه در تابســتان 2015 به بارسا پيوستند، تا ژانويه بازي نكردند و صبر كردند تا محروميت بارســا به پايان برسد. الكازت 62ساله درباره اينكه شايد اين كار را بكند، گفته: «امكانش هست. اين چيزي اســت كه نميتوانم ردش كنم. رييس (ژان ميشــل اوال، رييس ليون) گفــت كه اين امكانپذير نيست اما من زياد به حرف او فكر نميكنم. ما بايد آماده تمام شرايط شــويم اما در هر حال اين سناريويي نيست كه من دوســت داشته باشم.»الكازت مورد توجه ليورپول و آرســنال هم هست و هنگامي كه از او در اين باره سوال شــد، گفت: «ليگ برتر ميتواند گزينه جذابي باشد. ليگ برتر رقابت زيبايي است و تيمهايش جذاب هستند. براي من البته اين خبرها تنها شايعه است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.