پشت پرده مصاحبه عجيب شماره 8 عليه آقاي سرمربي به جباري گفتند منصوريان و رحمتي ميروند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مجتبــي جبــاري هافبك ســابق اســتقالل ميخواهد به اين تيم برگردد اما حضورش در اســتقالل مشــروط به جدايي دو نفر اســت. ايــن روزها خبر بازگشــت جباري به اســتقالل جدي شــده همانطور كه گفته ميشود پژمان منتظري هم به اســتقالل نزديك شده اســت اما هافبك بازيســاز اســتقالل كه خلــق و خــوي خاصي هــم دارد در مصاحبــهاش با يك ســايت قطري كدهايــي ميدهد كه انگار بازگشــتش منوط به رفتن افرادي اســت كه اگر او بيايد جايگاه خود را از دست ميدهند. جبــاري در مصاحبــهاش ميگويد:«از استقالل پيشنهاد دارم اما تصميم نهايي را نگرفتهام چون منتظر معرفي سرمربي جديد هســتم به نظرم زود است كه در اين مورد تصميــم بگيرم.» اين بازيكن البته در بخش ديگــري از صحبتهاي خود هم گفته اســت: «جــذب بازيكن بــراي من مهم اســت و فعــال منتظر ميمانم.»

شكست اســتقالل مقابل العين امارات آن هم با دريافت شــش گل تمــام برنامههاي منصوريــان را به هم ريخت. ســرمربي اســتقالل كه در نيمفصــل دوم با گرفتــن نتايج متفاوت كارنامه خوبــي از خود بجا گذاشــت و تا حدود زيادي مسووالن اســتقالل را متقاعد بــه تمديد قرار داد بــا اين مربي كرد امــا با نتيجه دور از انتظــاري كــه مقابــل العين گرفت انــگار كارنامه قبلــي خود را زير ســوال برد و ايــن روزها دوباره انگشــت انتقاد مقابل او نشانه رفته و همين مســاله نيمكت او را لرزان ميكند. در حالي كه گفته ميشــود مديرعامــل اســتقالل با فهرســتي كه منصوريان به او داده اســت وارد بازار نقل و انتقاالت ميشــود اما نوع صحبت كردن مجتبي جباري نشان ميدهد انگار اين روزها پشــت پرده اســتقالل خبرهايي است و جلسات پنهاني خروجيهايــي غير از تصور مخاطبان را دارد. جباري به اين نكته اشــاره ميكند تا انتخاب ســرمربي جديد صبر ميكند. كامال پيداســت كــه جباری بــا حضــور منصوريان حاضــر به بازگشــت نيســت ضمن اينكه نميخواهــد با حضور رحمتي بازگشت به اســتقالل را تجربه كند اما در اين ميان چه كسي با كاپيتان ســابق اســتقالل صحبت كرده كه با اين جديت ميگويد از اســتقالل پيشــنهاد دارد ولــي فعــال منتظر ميماند؟ وقتــي صحبتهاي زماني را هــم در كنار مصاحبه جباري قرار ميدهيم مشخص ميشود كه اعضاي فعلي هيات مديره هم چندان موافق به ماندن منصوريان نيستند و باخت در امــارات بدجور توي ذوق آنها زده اســت. البته فعال پاسخ درستي براي سوالهاي پيش آمده پيدا نميكنيم و بايد منتظــر انتخاب اعضاي جديد هيات مديره باشــيم. آنچه مشخص اســت اينكه عدهاي به جباري قول دادنــد منصوريــان و رحمتــي از اســتقالل ميروند كــه خبرگزاري ميزان به اين موضوع اشــاره داشته است. ترديد در نگه داشتن منصوريان در بيــن مديران اين باشــگاه كامال مشهود اســت و زماني كه اين مربي از ترديدها باخبر ميشود با بيانيهاي تند سعي ميكند فرار رو به جلو كند تا يكدفعه با تصميم مخالفان غافلگير نشــود. در شــرايطي كــه تيمهاي رقيب اســتقالل با تامل در بازار نقل و انتقاالت شــركت كرده و خودشان را براي ليگ هفدهــم آغاز ميكنند اما تيم استقالل با ماندن در آنچه از شكست سنگين بازي با العين برايش مانده در انتخاب اوليه خود نيز دچار ترديد است و آنهايي كه بيرون از اين ماجرا قرار دارند منتظر تحول جديد اين باشگاه هســتند. شايد هم همه چيز با انتخاب مــردان هيات مديره مشخص شود و نگراني هواداران اين باشگاه را كمتر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.