استقالل با رابسون قرارداد3 ساله ميبندد؟

در صورت موافقت باشگاه برزيلی باهيا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه اســتقالل اين بار بايد براي در اختيار داشــتن مدافع برزيلــي رضايتنامه دائمي او را از باشــگاه باهيــا دريافت كند. رابســون جانواريو مدافــع برزيلي بهعنوان يكي از بهترين مهرههاي تدافعي اســتقالل در فصل گذشــته اين بار هم در فهرســت بازيكنان مد نظر منصوريان براي فصل آتي قرار گرفت اما مشــكل بزرگ در راه حفظ اين بازيكــن دريافت رضايتنامه قطعي او از باشگاه باهيا بود كه دردسرهاي زيادي براي استقالليها رقم زده است. با توجه به اينكه طبــق قوانين حرفهاي اســتقالل نميتواند بــراي دو فصــل متوالــي از يــك بازيكن خارجي به صورت قرضــي در تركيب خود بهره ببرد مســووالن اين باشگاه از مدتها قبل با هماهنگي واسطه ايراني مذاكرات با باشگاه باهيا را آغاز كردند تا بلكه رضايتنامه دائمي رابســون را دريافت كنند اما شــرط عجيب باشگاه برزيلي تقريبا مذاكرات را به بن بست كشاند. باشــگاه باهيا در پاسخ به آخرين بسته پيشــنهادي نماينده استقالل براي دريافت رضايتنامه رابسون اعالم كرد تنها در صورتي حاضــر به ادامه مذاكره در خصوص فروش اين بازيكن است كه مابقي مطالبات اين بازيكن و باشگاه باهيا پرداخت و تسويه حســاب كامل انجام شود. رابسون كه از قرارداد 200 هزار دالري فصل گذشته تنها 110 هزار دالر دريافتي داشته با طلب 90 هزار دالري ايران را به مقصد كشورش ترك كرد و همين امر باعث شد تا باهيا براي ادامه مذاكرات خواستار تسويه حساب كامل در گام نخست شود. عليرضا منصوريان كه روي حضور ادامه دار رابســون 24 ساله در تركيب تيم تاكيد دارد از باشــگاه خواست با از پيش رو برداشــتن موانع موجود زمينه امضاي قرارداد سه ســاله و دائمي را با اين بازيكــن فراهم كند اما واســطه برزيلي كه خوب ميداند تنها 6 مــاه از قرارداد مدافع برزيلي با باشــگاه باهيــا باقي مانده فرصت را غنيمت شــمرده و در پي باال بردن مبلغ رضايتنامه و پورســانت بيشتر از اين انتقال اســت از هميــن رو تا ديــروز مذاكرات به نتيجه نرسيد و مشخص نيست اين روند در نهايت به كجا ختم خواهد شد. گرچه تمايل خود رابسون براي حضور در ايران ميتواند گرههاي كور اين داستان را باز كند.

با وجود اين باشــگاه استقالل از طريق واســطه ايراني آخرين درخواســت و بسته پيشــنهادي براي خريد دائمي و سه ساله رابســون جانواريو را به برزيل ارســال كرد تا وضعيــت نهايي مدافع برزيلــي تا چند روز ديگر مشــخص شود. بازيكني كه گفته ميشود اســتقالليها حاضر هستند عالوه بر پرداخــت رقم 200 هــزار دالري براي رضايتنامه دائمي بــا او قراردادي به ارزش باالي يــك ميليارد تومان بــراي هر فصل ببندنــد و تا يكــي دو فصل ديگــر زمينه ترانسفر او به باشــگاههاي اروپايي را فراهم كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.