منصوريان حاضر به عذرخواهی نیست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در حالي كه منصوريان ته صف مقصران شش تايي شدن استقالل مقابل العين بود و بســياري از هواداران با اشاره به محروميت زمستاني استقالل و اعتصابهاي پي در پي، افتخاري را مقصر از هم پاشــيدگي استقالل ميدانستند اما منصوريان با بيانيهاي عجيب حمايت كامل خود را از افتخاري اعالم كرد.

تا اينجاي كار هم عيب اين اســتراتژي زياد بزرگ نبود اگر چه بسياري از هواداران اســتقالل را دلخور كرد اما اشــكال اصلي اين بود كــه منصوريان خطاب به هواداراني كه قرار بود جلــوي در وزارت ورزش بروند گفت: «هواداران به كاري كه به آنها مربوط نيســت دخالت نكنند». اين حرف در حالي اشكال داشــت كه خود منصوريان را همين هــواداران بــا همين تجمعها به اســتقالل آوردند. حرفهاي حسن زماني منتقد بزرگ منصوريان درون باشــگاه اســتقالل دوباره مويد اختالفهاي بسياري در اين تيم است. آخريــن بار كه زماني تاكيــد كرد بازيكنان و مربــي اين تيم دريافتي خوبي داشــتهاند اســتقالل يك ماه تمام آبستن حوادث شد و منصوريــان و زماني مشــكالت زيادي با يكديگر پيدا كردند و كار به اعتصاب 5 روزه كشيد.

زماني حاال حرفهــاي جديتري هم ميگويد: «اول اجــازه بدهيد اعضاي هيات مديره و مديرعامل انتخاب شوند بعد در مورد منصوريان تصميم گيري خواهد شد.»زماني حتي عذر خواهي را هم پوشاننده اشتباهات نميداند. اين حرف زمانــي را بگذاريد كنار ايــن خبر كه جواد زرينچه و زماني در مورد فيليكس ماگات به توافقات اوليه رســيدهاند كه وي را جانشــين منصوريان كنند آن هم در حالي كه نه زرينچه مدير عامل اســت و نه زماني قطعا ميداند كه عضو هيات مديره اســتقالل خواهد بود. زماني بــه اين نكته هم اشــاره داشــت كه منصوريان بيشترين دريافتي را داشته است.

با اين حال بحث مذاكرات براي آوردن فيليكس مــاگات به اين تيم هم از ســوي يكي از پيشكســوتان در جريان اســت كه بيشــتر به نظر ميرسد بازي با اسامي باشد نــه يك پيشــنهاد واقعي اما هرچه هســت در مقابل جبهه متحد اســت. ميانه مربي و مدير اســتقالل فعال با هم خوب است با اين حال بايد تاكيد كرد كه نشســتهاي اخير بيش از اينكه راهبردي و استراتژيك باشند بيشــتر به نمايش تبديل شــدهاند. بهعنوان مثال اســتقالل هنوز حتي بــا يك بازيكن هم قرارداد نبســته و البتــه تا تعيين هيات مديرهاش هــم نميتواند قراردادي ببندد. با ايــن حال هر روز خروجي جلســه را خريد بازيكن جديد در روزهاي آتي اعالم ميكنند و اين موضوع مدام تكرار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.