زماني: منصوريان كم لطفی كرده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دوبــاره بــا باخت ســنگين اســتقالل اختالفهــاي كادرفني و اعضاي هيات مديره علني شــد و طبــق معمول باز هم حســن زماني پاسخ بيانيه منصوريان را داد. سرمربي استقالل بعداز ظهر دوشــنبه سكوت خود را شكســت و بيانيهاي را روي ســايت استقالل گذاشــت كه واكنشهايي را در پي داشــت. زمانــي عضو هيات مديره اســتقالل در مورد اين بيانيه اينطور واكنش نشــان داد: «امسال از لحاظ مالي و ســاير مسائل يكي از بهترين فصلهاي استقالل بود. مديريت باشگاه سنگ تمام گذاشــت و كوچكترين ضعفي مشاهده نشــد كه بازيكنان و كادر فني اذيت شــوند. متأســفانه يك مقدار كملطفي صورت گرفته كه اين مساله جاي گله دارد.»

زماني در مورد اينكــه منصوريان اعالم كرده به همراه چند تن از اعضاي باشگاه دائم به دنبال جذب منابع مالي بودند و افرادي كه در شكســت تيم را تخريب ميكنند نبايد در زمان پيروزي شادي كنند، ميگويد: «نبايد از نقد بترسيم. اگر پيشكسوتي انتقادي ميكند از روي دلســوزي اســت. اگر بزرگي دلش از نتايج بد ميســوزد به خاطر تعصبش اســت. اين مســاله نبايد ما را برنجانــد. بايد از انتقاد استقبال كنيم و در پي رفع مشكالت باشيم.»

اين عضو هيات مديره در پاسخ به سوالي در مــورد اينكه چه برنامهاي براي ســال بعد دارد، ميگويد: «ابتدا بايد هيأت مديره باشگاه مشخص شود، فكر ميكنم وزارت ورزش طي چند روز آينده، اعضاي هيأت مديره را معرفي ميكند.» زمانی در پايان درباره اظهارنظرهای منصوريــان میگويد:« ايشــان كــم لطفی كردهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.