تمايل كاوه و ابراهیمي براي تمديد قرارداد

دو ستارهاي كه پيشنهاد خارجي ندارند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دو ســتاره فصل گذشــته استقالل به احتمال فراوان مشــكلي براي تمديد قــرارداد نخواهند داشــت. كاوه رضايي و اميــد ابراهيمــي بي ترديــد بهترين بازيكنــان اســتقالل در فصل گذشــته بودند، بازيكناني كه هر كدام در پســتي كه بازي ميكردند موفق شــدند نمايش بسيار خوبي از خود به جا بگذارند.

شــايد به همين دليل هم باشد كه اولويت اصلي باشــگاه اســتقالل قبل از خريد بازيكن به تمديد قرارداد با اين دو بازيكن برمي گردد. اما از باشگاه استقالل خبر ميرسد كه اميد ابراهيمي پيشنهاد چندان مهمي از كشورهاي حوزه خليج فــارس ندارد و به هميــن دليل به طور قطع قــراردادش را با اســتقالل تمديد خواهد كرد. ابراهيمــي آخرين بازيكني بود كه فصل گذشــته قــراردادش را با اســتقالل تمديد كرد اما به نظر ميرسد ايــن فصل جزو اولين نفراتي اســت كه حداقــل براي يك ســال ديگر در جمع آبيپوشــان ماندني خواهد شد. بازيكن بعدي هم كاوه رضايي اســت كه آبيها بسيار اميدوار به تمديد قرارداد او هستند.

كاوه رضايــي بنــدي در قراردادش دارد كه اگر براي فصل پيش رو پيشنهاد خارجي دريافت نكند، اولويت مذاكره را با استقالليها ميگذارد ضمن اينكه مبلغ قرارداد فصل آينده او هم در قراردادي كه فصل قبل با استقالل امضا كرد مشخص است و بنابراين آبيها بدون هيچ مشكلي ميتوانند قراردادش را تمديد كنند. كاوه رضايي روز دوشــنبه در صفحه شخصي خود نوشــت كه هيــچ پيشــنهادي از خارج از كشــور ندارد و به نظر ميرسد اين موضوع پالس مثبتــي براي وي در فصل آينده است. در روزهايي كه باشگاه استقالل هنوز در شوك شكست سنگين به العين به ســر ميبرد تمديد قرارداد با كاوه و اميد ابراهيمــي ميتواند بهترين خبر براي هواداران اين تيم باشد، اتفاقي كه به نظر ميرســد ظرف روزهاي آينده نهايي ميشــود و آبيها بــا قدرت كار جذب بازيكنان خود را آغاز ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.