در انتظار لیست مازاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

همــه منتظــر ليســت منصوريان هستند تا تكليف ورودي و خروجيهاي اين باشگاه مشخص شود.

در حــال حاضــر بــا جدايي علي ســياري و ميعاد يزداني و با اضافه شدن روزبه چشمي ليست بزرگسال استقالل كامال پر اســت؛ بنابراين براي خريد هر بازيكن جديد بايد نام يك نفر را از ليست خود خارج كند. اين در حالي اســت كه منصوريان هنوز به صورت رسمي ليست بازيكنان مازاد خــود را در اختيار هيات مديره باشــگاه قرار نداده است و با اين حساب آبيها نميتوانند فعاليت رسمي خــود را در فصل نقــل و انتقاالت آغاز كنند.

با اين حساب بايد منتظر بود و ديد آيا ســرمربي جوان آبيها ليست مازاد را در اختيار باشگاه قرار ميدهد تا اين تيم به صورت رســمي وارد نقــل و انتقاالت تابستاني شــود يا نه. استقالل به خريد چند بازيكن جديد براي رفع ضعفهاي خود نيــاز دارد و براي خريــد بازيكنان جديــد نياز اســت كــه چنــد بازيكن استقالل را ترك كنند. سرمربي استقالل مجبور اســت كه از ميان شاگردان خود نام بازيكنانــي كه براي فصل بعد به كار استقالل نميآيند را اعالم كند. تا زماني هم كه جا براي بازيكنان جديد باز نشود مديران باشگاه نميتوانند اقدام به خريد بازيكن جديد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.