منصوريان در فکر جذب ازبك ها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشــگاه اســتقالل روي جــذب دو هافبك مليپوش ازبكســتاني براي فصل آتي حساب ويژهاي باز كرده است. عليرضا منصوريان در اظهارنظر نقل و انتقاالتياش خبر از جذب بازيكناني با قابليت توانمندي بينالمللــي داد. در ميان اين بازيكنان نام دو بازيكــن مليپــوش ازبكســتان نيز به چشم ميخورد. ســرور جباروف هافبك 34 سالهاي كه نيمفصل دوم فصل گذشته را با ســپاهان ســپري كرد و جالل الدين ماشــاريپوف، هافبك 23 ساله و مليپوش ازبكستان كه آبيها مذاكرات ابتدايي خود را نيز با اين بازيكن انجام دادهاند. باشــگاه اســتقالل بســيار اميدوار است كه پس از ديدار تيمهاي ملي ايران و ازبكســتان كه در تاريــخ 22 خردادمــاه و در چارچوب رقابتهــاي انتخابي جــام جهاني 201۸ روسيه در تهران انجام ميشود، به صورت رســمي اين دو بازيكن را پاي ميز مذاكره كشانده و توافق نهايي شان را با آنها انجام دهد. آبيها روي اين دو هافبك بازيســاز ازبكســتاني حســاب ويژهاي باز كردهاند و معتقدند اضافه شــدن ايــن دو بازيكن مشكل چند ســال اخير اين تيم كه خأل در پســت هافبك بازيســاز بود را برطرف ميكند. استقالل براي حضور در بازيهاي آســيايي نياز به بازيكنان بينالمللي دارد. منصوريــان در صحبتهاي خــود به اين نكته اشــاره كرده و در ميــان ازبكها به دنبال بازيكن بينالمللي ميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.