جلسه منصوريان و افتخاري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مديرعامل و ســرمربي اســتقالل ديروز جلسهاي در مورد نقل و انتقاالت استقالل برگزار كردند. سرمربي آبيها در اين جلسه با افتخاري در مورد تمديد قرارداد بازيكنان و ارائه فهرست خريد و فروش به بحــث و تبادل نظر خواهد پرداخت تا آبيها هرچه ســريعتر وارد بازار نقل و انتقاالت شوند. استقالليها در روزهاي اخير بعد از شكســت برابر العيــن انتقادات زيادي را پيرامون عدم فعاليت نقل و انتقاالتي متحمل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.