مثلبازيكنيهستمكهچشمياپايشراگرفتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

خيلــي قبلتــر از اينكه هــادي عقيلــي، خداحافظياش از فوتبــال را به طور رســمي اعالم كنــد، اهالــي فوتبال صداي خداحافظــياش را از فراز خانه نشــيني طوالني مدت او شــنيده بودند. هرچقدر هــم كه او تمريناتش را بــه طور اختصاصي انجــام مــيداد و هر چقدر هم كه آمــاده بود اما تيم نداشــت و بازي نميكرد و ايــن يعني مرگ يك بازيكــن. تعبير خودش حتي از مرگ هم ســختتر اســت. عقيلي خود را همچــون بازيكن فوتبالي ميداند كه چشــم يا پايش را از او گرفته باشــند چــون در كمال آمادگي جســماني، نميتواند فوتبال بــازي كند. هنوز ابهامات زيــادي درباره اتفاقي كه برايــش افتاده وجود دارد امــا او حــاال بهعنوان يك مدافــع با تجربه در فوتبال ايــران با ما از مشــكالتي ميگويد كه در اين فوتبــال وجود دارد.

حاال كــه از فوتبال خداحافظي كرده اي، هرازگاهــي زمزمههايي درباره حضورت در عرصه مربيگري مطرح ميشود.

واقعيت اين است كه هيچ صحبت جدي در اين رابطه مطرح نيســت چون من بايد مدارج مختلف مربيگري را طي كنم و براي حضــور در اين عرصه آماده شوم.

شــايد بيشــتر از مدرك در فوتبال، ارتباطهــا حرف اول را در انتخاب سرمربي بزند.

بله، اين موضوعي كتمان نشدني اســت و در تمام دنيا هــم اين موضوع وجود دارد و ايــرادي هم ندارد. در واقع بايد كسي من را بخواهد كه بتوانم به اين عرصه وارد شوم.

بعــد از اينكــه در پرونــده انضباطيات مقابل باشگاه سپاهان كوتــاه آمــدي، خيليهــا تصور ميكردند وعده مربيگري به تو داده شده است.

من به تصورات بقيه كاري ندارم. واقعيت اين اســت لطمــهاي كه من در اين زمينه ديدم، به هيچ طريقي جبران نميشود. اتفاقي كه براي من افتاد مثل اين اســت كه شما چشم يا پاي تان را از دست بدهيد. واقعا اينها را با هم برابر ميداني؟

چه فرقي دارند؟ كســي كه چشم يا پايش را از او بگيرند، نميتواند فوتبال بازي كند. من با اينكه هم چشم داشتم و هم پا، باز هم نميگذاشتند فوتبال بازي كنم. با اينكه ميتوانستم و آمادگي كامل را براي فوتبال بازي كردن داشتم.

اگر زودتر طلبت از باشــگاه را ميبخشيدي، شايد ميتوانستي به تيم ديگري بروي و بازي كني.

- بــه هيــچ عنوان موضــوع پول نبوده است. همانطور كه قبال هم گفتهام باشــگاه حتي جــواب تماسهاي من را نميداد كه بخواهم براي تسويه حساب و فسخ قراردادم اقدام كنم.

هيچ وقت دليل اصلي مشكلت با باشگاه را نگفتي.

خودم هم نميدانم چه مشــكلي با من داشــتند اما ميخواهم موضوعي را بگويــم كه تا كنــون هيچ وقت نگفته ام. سال بعد از آخرين قهرماني سپاهان، باشگاه به آقاي فركي پيشنهاد داده بود كه هادي عقيلي را رد كنيد اما ايشــان من را حفظ كردند.

دليل خاصي براي اين پيشنهاد داشتند؟

نه، چون ســال بعــد از قهرماني، معمــوال تيمها به تركيب خود دســت نميزننــد. ضمــن اينكه مــن عملكرد بدي هم نداشتم و تعداد پايين گلهاي خورده سپاهان به وضوح گوياي عملكرد من در اين تيم بود. با توجه به كاراييام فكر نميكنم باال رفتن ســنم هم دليل موجهــي براي اين موضوع باشــد چون آنچه در فوتبال مهم اســت كارايي است نه سن و ســال شناسنامه اي. بخصوص كه هم سن و سالهاي من در پست دفاع هنوز بازي ميكنند.

مشخص نشد كه چرا باشگاه با تو مشكل داشت؟

من نميدانم چــه برنامهاي براي باشگاه داشتند اما هرچه بود نتيجهاش را ديديم. دو سال راه نيافتن به رقابتهاي آسيايي، نتيجه نگرفتن تيم در ليگ، باال رفتن تعــداد گلهاي خورده ســپاهان. همه از نتايج تصميمهايي اســت كه در اين مدت گرفته شده است.

نكند ميخواهيــد بگوييد آه شما بوده كه دامن سپاهان را گرفته است؟

آهي در كار نيست. اين اتفاقات به خاطر نتايجي است كه حاصل شده است. وقتي مدافع خوب بازي نكند، تعداد گل خورده باال ميخورد. نميخواهم ناكامي ســپاهان را به خودم ربــط بدهم اما از زمانــي كه من از ســپاهان جدا شــدم، نتايجي كه تيم كســب كرده را ببينيد. نميدانم واقعا باشگاه ميخواست به چه نتيجهاي برسد؟

عامل اصلي اين اتفاقات را چه ميدانيد؟

اگــر اين اتفاقــات را هــم كنار بگذاريم، به نظر من مشكل بزرگ فوتبال ايران اين اســت كه فرد تصميم گيرنده، هيچ حضوري در فوتبال نداشــته است. دســت كم باشــگاهها بايد يك نفر را در هيأت مديره شــان داشــته باشــند كه فوتبالي باشد. همين ميشود كه كاهش هزينههاي باشــگاه، از طريــق جريمه كردن بازيكنــان و پرداخت نكردن مبلغ قرارداد آنها انجام ميشود. در نهايت هم بازيكنان را مقابل مردم قرار ميدهند.

هر سال هم فدراسيون ميخواهد از ثبت قرارداد باشگاههاي بدهكار ممانعت كند و هرسال هم به طريقي قانون را دور ميزنند.

اين اصل بــرده داري در فوتبال اســت كه به وضوح و به طور مشــخص در قوانين فيفا به آن اشــاره شده است. فيفا عينا براي ايــن رفتارها از واژه برده داري اســتفاده كــرده و تأكيد داشــته اســت كه بازيكنان نبايد برده باشــند و متضرر شــوند. اين موضوع اما هنوز در ايران هست. همه باشــگاههاي ايران به بازيكنان و مربيان بدهكار هستند و اين يعني هميشــه بازيكن متضرر ميشود و برده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.