اخوان: فكر نميكنم بحثي براي جدايي كوليبالي مطرح باشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ســپاهان اصفهــان كه در بيشــتر ادوار ليگ برتر جزو مدعيان اصلــي قهرماني بوده حــاال پس از دو ســال ناكامــي تصميــم دارد با برنامهريــزي دقيقتر و قدرتمندانهتر به مسابقات برگردد. بر همين اساس آنهــا خيلي زود قــرارداد كرانچار را تمديد كردنــد و بالفاصله پس از آن هم با فهرســت مورد نظر ســرمربي وارد مذاكره شدند.

در اين ميان نــام چند بازيكن هم بهعنوان بازيكنان مازاد شــنيده ميشود. يكي از آنها موسي كوليبالي اســت كه فصل قبل با عبدا... ويسي به اصفهــان آمــد و در اكثر بازيها بهعنــوان بازيكــن ثابت بــه ميدان رفت. البته اين بازيكن قراردادش به پايان رســده اما اگر كرانچار او را در فهرست فصل آيندهاش قرار نميداد تا االن خبر اين مســاله رســانهاي ميشد. مهدي اخوان سرپرست تيم ســپاهان دراين باره ميگويد:«هنوز چيزي معلوم نيست اما فكر نميكنم بحثي براي جدايي اين بازيكن مطرح باشد.»

از طرفي زمزمــه حضور محمد دانشــگر بازيكن فصل گذشته نفت تهران هم در اين تيم شنيده ميشود. تيم تهراني همچنان بالتكليف است و بازيكنانــش هم در صورت دريافت پيشــنهاد خوب خيلي معطل باشگاه نميمانند. اخوان اينبار اين موضوع را تكذيب نميكند. «هنوز با دانشگر قــراردادي امضا نكردهايــم اما با او مذاكــرات جدي داشــتيم و اگر در روزهــاي آينده همــه چيز به خوبي پيش برود رســما خبر توافق با او را اعالم خواهيم كرد.»

البته آنهــا به عادت هر ســاله تصميــم ندارنــد كه با ســروصداي زيــاد بازيكن بگيرنــد و معموال پس از نهايي و امضا شــدن قــرارداد آن را رســانهاي ميكنند: «فعال كه همه چيز مسكوت است و به خوبي پيش نميرود. مبلغ درخواســتي برخي از بازيكنان باال اســت و باشگاه نيز بنا بــه داليلي با برخي ديگر از بازيكنان نميتواند مذاكره كند.»

هنوز زمان دقيق شروع تمرينات سپاهان مشــخص نشده و مسووالن باشــگاه منتظر بازگشــت سرمربي شان هســتند تا در جلسهاي برنامه تمرينــي و اردويــي را تدوين كنند. اخــوان دراين بــاره ميگويد: «فكر ميكنم كرانچار 21 يا 22 خردادماه در اصفهــان حاضر شــود و ابتدا در خصوص تكميل كادر فني و ســپس برنامههاي تمريني تصميم بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.