كوروشي: سايپا تسويه كند تا مذاكره كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيامككوروشــي فصلگذشــتهامتنها60 مدافعفصلگذشتهسايپا درصددريافتيداشــتهام دربارهوضعيتقراردادش و40درصــدمطالباتبه ميگويد:«قــراردادمن اضافهبندهــايقراردادم باســايپابهاتمامرسيده رادريافــتنكردهام.»به وبازيكنآزادهســتم.تا هرحالاوبايدتكليفشرا بهامــروزهيچصحبتيبا روشــنكندتادرصورت مسووالنسايپانداشتهام تمديــدقــراردادازابتدا امــابــاچندتيــمديگر درتمريناتحاضرباشد. مذاكرهكردهامومنتظرم «منتمريناتاختصاصي تادرصورتمهياشــدن خودراشروعكردمواگر شــرايط تصميم خود را بگيرم. بههر حال يك بخواهم دوران بدنســازي را با يك تيم شــروع بازيكن براي انتخاب تيمش بايد چند اولويت را كنم مستلزم انتخاب تيم جديدم است تا خود مورد بررسي قرار بدهد و من نيز از اين مساله را هر چه زودتر برســانم. با همه اين تفاســير مستثنينيستم. عجلــهايبرايانتخابتيمجديدخودندارمو

شرايط پيشرفت و مسائل مالي اولويتهاي به دنبال بهترين انتخاب هستم.» مــن براي انتخاب تيم جديدم هســتند و فعال مدافع فصل گذشــته ســايپا در خصوص عجلــهاي براي انتخــاب تيم جديــدم ندارم. حضــور دايي در ايــن تيم و احتمــال تمديد ســايپا اگر تمايلي به مذاكره داشته باشد ابتدا قراردادش اينطــور ميگويد: «بههر حال دايي بايد از لحاظ مالي تســويه حســاب كند و بعد مربي خوبي اســت اما باز هم همه چيز بستگي بنشــينيم و با هــم صحبت كنيــم. از قرارداد به شرايط سايپا دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.