اعتراض هواداران ايرانجوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هواداران تيم فوتبال ايرانجوان بوشــهر در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت اين تيم، مقابل اداره كل ورزش و جوانان اســتان بوشــهر حضور پيدا كردند. هواداران بوشهري اعالم كردهاند كه باشگاه يا در اختيار كانون هــواداران ايرانجوان قرار گيرد يا وزارت ورزش متولي اين باشــگاه شــود تــا اين تيم از بالتكليفي فعلي خارج شــود. باشــگاه ايرانجوان اكنون 27 سهامدار دارد كه بيشتر آنها در فصل گذشته به اين باشگاه كمكي نكردند. استاندار بوشهر هم به دنبال گرفتن رضايت از ســهامداران ايرانجوان، به منظور انتقال امتياز اين باشگاه به اداره كل ورزش و جوانان استان بوشهر يا كانون هواداران ايرانجوان است. چند پيشكســوت باشــگاه ايرانجوان نامه واگذاري ســهام را امضــا كردند به جز يــك نفر و قرار اســت مذاكراتي هم با اين فرد صورت بگيرد. پوركبكاني مديرعامل باشــگاه چند روز پيش نامهاي خطاب به هواداران و كساني كه تمايل دارند تيم را تحويل بگيرند، تنظيم و اعالم كرد كه قصــد دارد يكي از اين كارها را انجام دهد. يكــي اينكه قصد دارد امتيــاز تيم را همانطور كه از دســته دوم تحويل گرفته بود، به دسته دوم تحويل بدهد. دوم اينكه با مســووالن استان براي شركت نكردن در ليگ دسته اول صحبت خواهد كرد. ســومين راهي كه پوركبكاني قصد انجــام آن را دارد، اين بود كه از افرادي امانت بگيرند و بدهيهاي باشگاه را پرداخت كند. مديركل ورزش و جوانان اســتان بوشهر هم در ميان هواداران قول داد كه اجازه ندهد امتياز تيم ايرانجوان از استان بوشهر خارج شود يا به ليگ دسته دوم منتقل شود، بلكه به مشكالت اين تيم رسيدگي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.