لغو اردوي خارجي تیم ملي فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ناظمالشريعه ســرمربي تيم ملي فوتســال ايران در نظر داشت اردوي خارجي در يكي از كشورهاي امارات يا ارمنستان براي مليپوشان در ماه رمضان تدارك ببيند اما در جلســه اخير كادرفني با علي كفاشــيان قرار شــده اين اردو از برنامههــاي تيم ملي حذف شود. مشكل مالي فدراســيون فوتبال و آغاز تمرين تيمهاي باشگاهي براي شركت در ليگ برتر، از داليل لغو اين اردو بوده است.

بنابرايــن تيــم ملــي تا شــهريور هيچ برنامهاي نخواهد داشــت و كميته فوتسال به دنبال اين اســت كه در تاريخهاي ۹1 تا 22 شــهريور كه فيفادي اســت، بازي دوستانه با تيم ملي فوتسال قزاقســتان را تدارك ببيند. نامهنگاريهاي الزم بــراي برگزاري اين بازي نيز از ماهها پيش انجام شــده اما قزاقها هنوز پاســخ قطعي ندادهاند. همچنين اردوهاي تيم ملي براي حضور در مســابقات داخل ســالن آســيايي تركمنســتان از شــهريور ماه آغاز ميشود و قرار اســت مليپوشان، سه روز در هفته در اختيار كادرفني تيم ملي باشند. علي صانعي سرمربي تيم ملي زير بيست سال ايران نيز كه با اين تيم، مقام قهرماني جام ملتهاي آسيا را كسب كرد، دوباره به كادرفني تيم ملي بزرگســاالن ملحق و با اين تيم در مســابقات داخل سالن آسيا شركت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.