با فهرست دايي جلو می رويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اتمام قرارداد 14 بازيكن ســايپا، اين ضرورت را براي علي دايي و باشــگاه سايپا به وجود آورده كه هرچه سريعتر در جهت تمديــد قرارداد با بازيكنان خوب ســابق و جذب مهرههــاي تأثيرگــذار جديد اقدام كنند.

رضا درويش، مديرعامل باشگاه سايپا در هميــن رابطه ميگويد: «قــرارداد اين بازيكنان به اتمام رســيده و طبيعي اســت در اين شرايط اگر اين بازيكنان پيشنهادي داشــته باشــند يا تمايلي براي حضور در سايپا نداشته باشند ميتوانند با باشگاههاي ديگر به مذاكره و حتي توافق برســند. همه اين بازيكنان مدنظر ما هســتند اما در حال حاضر قرارداد ندارند. اگر اين بازيكنان از ما جدا نشوند با توجه به درخواست علي دايي بــراي تمديد قرارداد با آنها مذاكره خواهيم كرد.»

خيلي از بازيكنــان مدنظر علي دايي مثل محمد دانشــگر اما در تيررس سپاهان قرار گرفتهاند و درويش در اين رابطه تأكيد ميكند: «تا امــروز با دانشــگر مذاكرهاي نداشتهايم اما شنيديم او با سپاهان به توافق رسيده است.»

مديرعامل باشگاه سايپا درباره وضعيت تمديد قرارداد بوگدان ميليچ ميگويد: «اين بازيكن رســما از ما جدا شده است. از ميان بازيكناني كه قراردادشان به اتمام رسيده با نفراتي مذاكره ميكنيم كه دايي به تمديد قرارداد آنها تمايل داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.