قرارداد ۴۱ بازيكن سايپا تمام شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا درويش، مديرعامل باشــگاه سايپا در آخريــن مصاحبه خود اعالم كرده اســت بازيكنانــي كه قرارداد آنها با ســايپا به اتمام رســيده اســت ميتوانند از اين باشگاه جدا شوند و براســاس اين گفته بايد جدايي اميد خالدي، ايوب كالنتري، حامد شــيري، حامد لك، ســجاد مشكلپور، ســيامك كوروشي، علي زينالــي، غالمرضا رضايــي، محمدرضا خلعتبــري، عــزتا... پورقــاز (به ســپاهان پيوســت)، احمد گوهري، ابراهيم صادقي (از فوتبال خداحافظي كرد)، محمد سلطانيمهر و بوگدان ميليچ از ســايپا را قطعي دانســت. باشــگاه ســايپا تاكنــون با طاها شــريعتي، محمــد عبــاسزاده و آرش رضاوند موفق به عقد قرارداد رسمي شــده است و با بازگشت محمدرضا اخباري، ســنگربان فصل گذشته تراكتورســازي كه خدمت ســربازي خود را پشت ســر گذاشــته، اين باشــگاه موفق به جذب چهار بازيكن شده است. از ليست فصل گذشته تيم ســايپا نيز بازيكناني مانند حامد فالحزاده، روزبه شاهعليدوست، سعيد لطفي، مهدي ترابــي، علي قليزاده، عليرضا عليزاده، رضا جعفري، محمدرضا ســليماني، فرشــاد فرجي، محمدحســين اكبر منــادي، خليل هاللي، حســين كامياب، امين جوادي مقدم و مصطفي ناييجپور همچنان با نارنجيپوشان قرارداد دارنــد كه برخي از اين بازيكنان جزو نفرات زير 23 ســال و اميد اين تيم هستند. بــا اين وضعيــت احتماال در فصــل آينده با سايپايي متحول شده روبهرو خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.