فالح: پیرواني نميخواهد سرمربي فجر بماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدالرسول فالح سرپرست باشگاه فجر سپاسي درباره روند آمادهسازي تيــم فوتبال فجر سپاســي براي حضور در فصل آينــده ليگ يك ميگويد: «باشــگاه تصميم گرفت كه پس از پايان رقابتها به دليل فشــار روحي كه به بازيكنان وارد شــده بود، دو ســه هفته به آنها اســتراحت دهد. باشــگاه برنامهريزي خوبي انجام داده و ما اعضاي هيات مديره را مشــخص كردهايم تا پس از انتخاب مديرعامل، ســرمربي تيم را هــم انتخاب كنيم.» او درباره گزينههاي مربيگري تيمش اينطور ميگويد:«ســه چهار گزينه بومي و چند گزينه مطرح غيربومي مدنظر ماســت. غالمحســين پيرواني هم كه اسطوره فوتبال شــيراز است، اولين گزينه باشــگاه براي حضور در فصل آينده ليگ آزادگان اســت. البته خود پيرواني به من گفته كه نميخواهد در باشگاه فجر سپاســي فعاليت كند.» به نظر ميرسد مســووالن تراكتورسازی پيگير كار اميدعاليشــاه هستند: «ما اميدواريم كه مشــكل عاليشاه هم مانند نوراللهي حل شــود و بتواند به پرســپوليس برگردد اما در غير اينصورت احتماال در تراكتورســازي بماند چون آنها به دنبال اين هســتند كه عاليشاه را بهعنوان يكي از ســه بازيكن آزادشــان وارد تيم كنند. البته ما دوست داريم كه او در فجر حضور پيدا كند. يكســري بازيكنان سرباز هم وجود دارند كه خودشان، مدير برنامههايشان يا باشگاهي كه در آن حضور دارند با ما تماس گرفتهاند و درخواست داشــتهاند تا براي گذراندن دوران سربازي به فجر بيايند. البته اين بازيكنان مطرح نيستند و در ليگ يك حضور دارند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.