قليزاده: برخيها در قم تمايلي به تیمداري در فوتسال ندارند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتسال آتليه طهران قم در ليگ دسته اول فوتسال باشــگاههاي كشور با كســب عنوان نايب قهرماني راهي ليگ برتر شــد، تيمــي كه هميشــه در ليگ دسته اول با مشكالت مالي دست و پنجه نرم ميكرد و پس از صعود مشــكالتش چند برابر شد. رسول قليزاده مديرعامل در مورد شــرايط تيمــش ميگويد: «با چند حامي مالي مذاكــره كردهايم و بنا شــده تا پايان هفته جاري خبر نهايي را به مجموعــه آتليه طهــران اعالم كنند. در صورتــي كه براي تيم فوتســال ليگ برتري آتليه طهــران حامي مالي نيابيم، تيم را به فروش خواهيم گذاشت چرا كه هزينههاي اين تيم ديگر از عهده شخص من خارج است.»

او از يك مشــتري بهعنوان خريدار اصلــي نام ميبرد: «در حــال حاضر تنها خواهان و مشــتري تيم ســن ايچ ساوه اســت و بر اساس مذاكرات تيم ليگ برتر آتليه را با تيم دسته اولي سنايچ تعويض خواهيم كرد و يــك مابهالتفاوت دريافت ميكنيم. فوتسال قم دنياي استعداد است و ســند حرف ما حضور بازيكنان و كادر فني بومي اســت كــه در نهايت منجر به صعود تيم شــدند اما واقعا متأسفم براي اشــخاصي كه از نظر مالي ميتوانســتند كمك كنند اما نيامدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.