دانشگر: يكشنبه تیمم را انتخاب ميكنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمايل علي دايي به جذب محمد دانشگر و خبرهايي كه درباره مذاكره و توافــق اوليه اين بازيكن با باشــگاه ســپاهان به گوش ميرسد، از جمله اتفاقاتي است كه اين روزها خبر ساز شده اســت و دليلي بر ناتواني سايپا در جــذب بازيكنان مدنظر علي دايي عنوان ميشود. محمد دانشگر، مدافع نفتتهــران اما دربــاره حضورش در سپاهان اين طور توضيح ميدهد: «با ســپاهانيها مذاكره كردهام و اتفاقات خوبــي در گفتوگــوي اوليه صورت گرفته است، نظرم روي اين تيم مثبت است ولي آينده فوتباليام برايم از هر چيزي مهمتر اســت و ميخواهم در جايي بازي كنــم كه آيندهام تضمين شود.»

او درباره دليلش براي پيوســتن به ايــن تيم ميگويد: «ســپاهان در ســالهاي گذشــته نشــان داده كه هميشــه جزو مدعيان بوده آنها حتي ســال گذشــته با وجود آنكه شرايط مساعدي نداشــتند اما باز هم تا روز آخــر جزو مدعيان كســب ســهميه آسيايي بودهاند. از همين رو ميگويم صحبتها و شــرايط را در آنجا براي آينده فوتباليام مناسب ديدم.»

دانشگر در پاســخ به سوالي كه گفتــه ميشــود از اســتقالل تهران نيز پيشــنهاد دارد ميگويد: «به جز سپاهان و اســتقالل از يكي، دو تيم ديگر نيز پيشــنهاد دارم اما همانطور كه گفتم در حال بررسي پيشنهادهايم هســتم و به طور قطع يكشــنبه تيم مدنظرم را انتخاب خواهم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.