نخعي: مربیان كرماني سرانجام به حقشان میرسند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسووالن باشــگاه مس كرمان پس از مذاكره با گزينههاي شان براي مربيگري در نهايت با احمد نخعي به توافق رســيدند. او دراين باره ميگويد: «روز جمعه آقاي مســعودزاده از من براي تشكيل تيم فصل بعد برنامه خواست و ما در جلساتي كه در روزهاي شنبه و يكشنبه برگزار كرديم بر سر كليات به توافق رسيديم و در نهايت اين وظيفه به من سپرده شد. فارغ از بحث انتخاب خود ميگويم كه بايد بابت اين اعتماد باشــگاه مس به جامعه مربيان فوتبال كرمان از باشگاه تشكر كنم چرا كه اين اتفاق ســبب ميشــود انگيزه جامعه مربيان كرمان براي فعاليت بهتر چند برابر شود و من مطمئنم كه مربيان كرماني سرانجام به حق خود در فوتبال كشور خواهند رسيد.»

او قول صعود به ليگ برتر را نميدهد. « در فوتبال امروز دنيا اگر سرمربي قول پيروزي و يا صعود را بدهد قطعا بازارگرمي كرده است. من اهل بازارگرمي نيستم اما در يــك موضوع قول صدرصدي ميدهم و آن اينكه در مرحله اول نهايت تالش خود را براي بســتن يك تيم قوي و در خور شأن مس و همچنين تشكيل يك كادر قوي براي تيم با همت باشــگاه به خرج خواهيم داد و در ادامه قول ميدهيم كه با شروع مسابقات صدرصد توان خود را در زمين بازي ارائه كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.