بالتكلیفی ياسین پیشرو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس هيات فوتبال استان قم حاضر اســت امتياز تيم اســتان خود را بدون دريافت وجه واگذار كند اما كسي حاضر نيست اين باشگاه را تحويل بگيرد. كريم بهرامــي درباره واگذاري امتياز باشــگاه ياسين پيشرو قم ميگويد: «يك شركت ســاختماني پيشــنهاد خريد اين باشگاه را داده و قرار بــود به ما جواب بدهد اما تماس گرفت و اعالم كرد كه هيات مديره اين شــركت با خريد امتياز تيم ياســين مخالفت كرده اســت. مــا حاضريم اين امتياز را بدون دريافت وجه واگذار كنيم اما كســي خريدار آن نيست. ميخواهيم فقط صاحبان جديد باشــگاه از اين تيم حمايت كنند و هزينههاي جاري تيم را بر عهده بگيرند. هيات فوتبال استان قم دو شــرط براي واگذاري براي خريداران در نظر گرفته است؛ يكي اينكه اين امتياز را به شهر ديگري منتقل نكنند و تيم در شهر قم بماند و اينكه 60 درصد بازيكنان تيم، بومي باشــند. اگر اين باشگاه تا آغاز ليگ برتر فوتسال واگذار نشود، مجبوريم مســووليت تيم را با حداقــل امكانات بر عهده بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.