دروازهبان، دغدغه اصلي يحیي در تراكتور

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

مشكالت تراكتور يكي دو تا نيست تراكتورسازي اخيرا يحيي گل محمدي را جانشــين امير قلعهنويي كرده و كارش را با تمديد قرارداد با نفــرات قبلي خود آغاز نمــوده و چون به ســبب محروميت اعمال شــده توســط فيفا حق خريدهاي تازه را نــدارد، در يك گســتره محدود مشــغول تيمســازي براي فصل بعد شــده اما كاش محدوديتها و مشــكالتش بــه همين حد ختم ميشــد زيرا با مطرح شدن ادعاهاي ناصر شفق در خصوص حق مالكيت وي بر اين باشگاه ممكن است مصطفي آجورلو كه مديرعامل ســرخهاي تبريزي در يك سال و نيــم اخير بوده اســت، مجبــور به رفتن شــود و اگر او ماندني نباشد، شايد شفق به سرمربيگري فردي به جز يحيي راي دهد و همين مســاله اين مربي را سست و مردد و تراكتوريها را روي هوا برده است. حقايق گمشده در ذوبآهن ذوبآهــن وقتي اوايــل فصل پيش يحيــي گل محمدي را كنار گذاشــت و بــا مجتبي حســيني دســتيار او از مقام چهاردهــم جدول ليگ برتر تا رده چهارم آن بــاال آمد، بــه اين نتيجه رســيد كه رويكرد درستي داشته اما يك ماه پس از اتمام فصل ‪1395 96‬ اكثر مديران اين باشــگاه به باوري به جز اين رسيدهاند و با اينكه از حسيني هم براي فصل بعد برنامه گرفتهاند اما به نظر ميرسد كه در تضاد با آراي سعيد آذري فرد منتخب شان براي هدايت تيم كســي به جز حسيني باشد و اين احساس بدين ســبب پيش آمده كه ذوبآهــن جام حذفي را از دســت داد و ســهميه آســيايي هم نگرفت و برخالف دوران گل محمــدي كه بــا فتح 3 جام همراه بود فصل اخير را بي جام ســپري كرد. اينكه 45 روز تا شروع ليگ هفدهم يك تيم هنوز سرمربياش را نميشناسد، قاعدتا نقطه قوت كار آن باشگاه نيست. سپيدرود و پارس جنوبي «سركار» هستند هر دو باشــگاه تازه ليگ برتري شــده ســپيدرود و پارس جنوبي جم نــه تا اين لحظــه اطمينانــي آفريدهاند كــه در حد اســتانداردهاي شــركت در اين ليگاند و نه فدراسيون حضورشــان را قطعي دانسته اســت و به روايتي هر دو «سركار» هستند. به ســبب ضيق وقت حضور آنها فقط زماني ميسر ميشود كه فدراسيون فوتبال به رسم و سياق و روش فرضيه(!) معمولش و به واقع با ناديده گرفتن كاستيهاي آنان و به ويژه كمبودهاي ســپيدرود مجوز شركتشان را صادر كند. البته هر دو تيم به سبب «دين» داشتن به سرمربيان جوان و جريانساز خود (مهدي تارتار و علــي نظرمحمدي) آنها را حفظ كردهاند و با ايــن اوصاف دچار ابهام در كادر فنيشــان نيستند اما بازيكنانشان اغلب در همان حد «ليگ يك» هســتند و تا موقعي كه حداقل شــش هفت بازيكن با كالس و درجه اول به جمعشان نيايند، در ليگ بعدي فقط در اواخر جدول براي پرهيز از سقوط خواهند جنگيد.

فرار از خانه «قهرمان» جام دوم نفت تهــران جام حذفي يعني دومين جام بزرگ فوتبال كشــور را برد اما باز هم حاضر نيســت پول خرج كند و مشكالتي كه علي دايي را فراري داد و پيشتر صداي عليرضــا منصوريان را هــم درآورده بود، بازيكنان را نيز در حالت ترديد و بر سر دو راهي گريز از نفت و يا ماندن در اين باشگاه «بالقوه» بســيار پولدار و «به عمل» بسيار بيپول قرار داده است. جستوجوي سران نفت براي انتصاب مربي كه حاضر باشد در اين بالتكليفــي محض و بدون كوچكترين ضمانــت مالي در نفــت كار كند، اگر پاي علي كريمــي را به كادر فني بــاز كند، با اين ســوال بزرگ مواجه خواهد ســاخت كه چطور ميتوان با هدايت فردي ناآشــنا با حرفه مردافكن مربيگري به موفقيت در اين سطح رسيد و هر فرد ديگري هم بيايد با اين ابهام و سوال مواجه خواهد بود كه آيا همان بر سر او و وابستگانش نخواهد رفت كه سبب شد دايي كمتر از 24 ساعت بعد از فتح جام حذفي با تيم ديگري (ســايپا) قرارداد ببندد؟ نفــت اگر همين امروز هم سرمربي جديدش را معرفي كند، در قياس با سايرين كه حتي نفرات و بازيكنان فصل بعــد خود را هم تعيين كردهاند، حداقل به اندازه يكي دو ماه احســاس عقبافتادگي خواهد كرد. يك مربي براي شجاعترين تيم بياوريد استقالل خوزستان به رغم نمايشهاي شجاعانه و قهرمانانهاش در جام باشگاههاي آســيا به شــكلي «نفت»وار و با ندادن «به موقع و كافي» پول ســرمربي و بازيكنانش سيروس پورموسوي را فراری داد و به سمت «فوالد» فرســتاد و هر بازيكن اين تيم اگر فرصتي مشــابه كسب كند، ماندني نخواهد بود. اين تيم نيز بعد از آن قهرماني پرشكوه و شــوكهكننده در ليگ برتر و سپس بسط دادن آن به ليــگ قهرمانان قاره حاال حتي در شــناخت ســرمربياش هم مشكل دارد و همين امــروز هم كه ســرمربي بياورد و به جاي پورموســوي بنشــاند، عين نفت و ذوبآهن فقط قدري بيش از يك ماه براي كار كردن و كســب هماهنگي وقت خواهد داشت كه براي تيمهاي حاضر در يك ليگ به جاي 40 روز مثل 4 روز است.

فوالد هم وقت ندارد فوالد بــا اينكه ســرمربي جديدش را شــناخته و پورموســوي را كه پيشتر نيز نامش آمد، جانشــين نعيم سعداوي كرده اســت اما بســان نفت و ذوب و سايرين كه نامشــان آمد، فقــط يك مــاه و چند روز براي آمادگي و كســب هماهنگي و رسيدن پورموســوي و شــاگردانش به نقطه تفاهم وقــت و مهلت دارد و اين نيز وضع يك تيم ديگر ليگ برتر ما اســت كه از قضا عنواندار آن بوده و به لحاظ كار ســازماندهي شده و قوت نسبي تشكيالتش (منهاي آن ماجراي معافيتهاي جعليشــان) به يك الگو براي سايرين تبديل شده است.

منصوريان میماند اما... استقالل تهران با وجود بلواي برخاسته از 6 گل خوردهاش برابر العين امارات ظاهرا تصميم به حفــظ عليرضا منصوريان گرفته اســت ولي لغزشهاي شــديد ناشي از اين ناكامي آبيها را هم با ترديد به ســوي ليگ هفدهم سوق خواهد داد. اين وضعيت البته ناشي از انتخاب سرمربي براي اين تيم است كه هر چه زمان بيشــتر ســپري ميشود، باشــگاه بيــش از پيش پي بــه غلط بودن احتمالي آن ميبرد ولي الاقل استقالل اين دلگرمي را دارد كه سرمربي و مديرانش (با وجود شايعات وقوع تغييرات در بافت آنها) مشــخصاند و كمي تا قسمتي ميداند كه چكاره است.

مستثنيها پرســپوليس كه بــا برانكــو در ابرها ســير ميكند و ســپاهان، پيكان، پديده و ســياهجامگان كه سرمربيانشــان را حفظ كردهاند و گسترش فوالد و صنعت نفت كه به موقع و به سرعت سرمربيان خود را عوض كردند، از دايره شمول مسائل فوق خارجاند ولي در اقليتاند. اكثريت با تيمهايي اســت كه انگار نميدانستهاند بين زمان پايان فصل پيش 21( ارديبهشــت) با شروع فصل بعد 30( تير) فقط 70 روز فاصله است كه بيش از 25 روز آن هم سپري شده است.

چرا اينطوري شد؟! آنچه در فوتبال ما عادي مينمايد، اين بيتوجهيها اســت ولي چيزي كه اسباب تعجب فراوان ميشود، اين است كه به رغم درياي اين ناهماهنگيهــا و حواسپرتيها و بيمســووليتيها وقتي اكثــر تيمهايمان در ليگ قهرمانان آســيا تار و مار ميشوند، بــا نگاهي حــق به جانب ميپرســيم؛ چرا اينطوري شد؟!

محروميتــي كه فيفا براي تراكتورســازي در نظر گرفت و اين تيم را از جذب بازيكن جديد منع كرد، مشــكالت زيادي را براي سرخپوشان تبريزي پديد آورده اســت. كمبود بازيكن مطــرح در تركيب تراكتورســازي براي كادرفني جديد آزار دهنده است اما مشكل اصلي كه گل محمدي با آن روبه رو است، در خط دروازه خواهد بود.

با توجه به اينكه محمدرضا اخباري به واســطه قراردادش با سايپا بايد به اين تيم برگردد و مديران اين باشــگاه ظاهرا تحت هيچ شــرايطي راضي به صدور رضايتنامه اين دروازهبان نيستند، احتماال بايد شاهد حضور فرزين گروسيان درون قفس توري تراكتورسازان باشيم.

گروســيان اگرچه دروازهبان خوبي اســت و در چند مســابقه حذفي و دوســتانهاي كه ســال گذشــته به ميدان رفت، نمايش دلپذيري داشت اما مشــكل اصلياش نداشتن تجربه الزم است. او در دو سال گذشته حتي يك بار هم در ليگ برتر براي تراكتورســازي به ميــدان نرفته و به همين خاطر گل محمدي كمي روي استفاده از وي بهعنوان دروازهبان اصلي ترديد دارد.

از اين رو تراكتوريها منتظر هســتند تا جواب استعالم فيفا براي جذب 3 بازيكن آزاد به فدراســيون برسد و در صورتي كه نظر آنها مساعد بود، يك دروازهبــان را به خدمت بگيرند. اين در حالي اســت كه اگر تراكتورســازان بتوانند يك دروازهبان آزاد را نيز جذب كنند از هفته ششــم ميتوانند به او ميدان بدهند و چيزي كه مســلم است قطعا گروســيان در 5 هفته ابتدايي دروازهبان سرخپوشان تبريزي خواهد بود.

مگر جام مال من است كه آن را به خانهام ببرم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.