دايي: چرا نتوانیم براي قهرماني بجنگیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي دايي سرمربي تيم فوتبال سايپا درباره آمادهسازي تيمش جهت حضور در فصل آينده ليگ برتر ميگويد: «در ابتدا بايد از زحمات حســين فركي تشكر كنم. او هميشــه استاد من بوده و خود را شــاگردش ميدانم. دوست داشتم حسين آقا به ما كمك كند. امســال هر موقع گير كنيم، از ايشــان مشورت ميگيرم. فركي براي من زحمت كشــيده و براي او در زندگياش آرزوي موفقيت ميكنم. ســعي ميكنم تيم خوبي ببندم، تيمي كه امسال حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد. تا االن براي جذب بازيكن موفق بوديم و سعي ميكنيم با حمايت باشگاه و تمرينات مناسب، تيم خوبي را روانه مسابقات كنيم.»

او درباره فهرســت مازاد سايپا ميگويد: «بازيكنان مازاد را به باشگاه سپردهايم. تقريبا 50 درصد تيم تغيير خواهد كرد و دنبال حضور بازيكنان جوان هستيم. سعي كردهام از بازيكناني كه ســال قبل با من كار كرده و سنشان پايين اســت و ميتوانند ساليان سال براي سايپا و تيم ملي بازي كنند، استفاده كنيم. اميدوارم هماهنگيها زودتر انجام گيرد و تيم خوبي را تشكيل دهيم.» اما ســايپا چه هدفي را در فصل جديد دنبال ميكنــد: «هر جا كه رفتم دوســت داشــتم حداقل سهميه آســيا را كســب كنيم. اگر بتوانيم بازيكنان مدنظرمــان را بگيريــم، چرا نتوانيم بــراي قهرماني بجنگيم؟»

دايي در واكنش به اين مساله كه گفته ميشود مشــخص نيســت جام قهرماني جام حذفي كه او به همراه تيم نفت تهران به دست آورده، دست كيست اينطور ميگويد: «مگر جام مال من اســت كه آن را بــه خانهام ببرم؟ كاپ قهرماني بــه چه درد من ميخورد؟ اصال آن كاپ چه ارزشــي دارد؟ ارزش مادي دارد؟ ارزش معنوي آن هم كه ديگر هيچ. ما با زحمات تيم نفت تهران قهرمان جام حذفي شديم، نه باشگاه نفت تهران. من باشگاهي نديدم كه در كنار ما باشد و يا به قولهايش عمل كند. آنها االن هم به دنبال يكسري چيزهاي ديگر هستند. كاپ قهرماني يك ميليون تومان هم ارزش ندارد. اگر بگويند پولش را هم ميدهيم. االن تيم نفت تهران قهرمان جام حذفي شــده و اين ماندگار است. اگر جام قهرماني را به كسي دادند، بايد از آن نفر تحويل بگيرند. من اصال در جريان اين اتفاقات نيســتم و چند وقتي هم بود كه خارج از ايران بودم اما جام هر جا كه اســت ميآورم و به خودشــان تحويل ميدهم. ميشــود 100 تا جام مثل جام قهرماني جام حذفي را درســت كرد. زماني كه من با بايرن مونيخ قهرمان بوندسليگا شدم، عين همان جام را به همه ما دادند و يكي هم به من دادند. من آن را هنوز هم دارم. البته آن جام را به وياليم در شــمال بردهام اما اگر مسووالن باشگاه نفت ميخواهند بيايند همان را به آنها بدهم.»

علي دايي از پيروزي تيم ملي مقابل ازبكســتان ميگويد: «ما شــرايط برتري مقابل ازبكستان را داريم، چرا كه تيم ملي نشان داده كه چقدر خوب اســت. مطمئن هستم در همين بازي با ازبكســتان جشن صعود را خواهيم گرفت. شــما دنبال حضور 80 هزار يا 100 هزار هوادار در ورزشگاه نباشيد، ملت ايران به دنبال موفقيت تيم ملي هستند. چيزي كه در جامعه ميبينيم، اين است كه همه عاشــق تيم ملي هستند. ما مديون كارلوس كیروش هم هســتيم كه چه تيم خوبي ساخته است. فكر نكنم در جام جهاني هم تيمي بتواند به راحتي به تيم ملي گل بزند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.