پورموسوي: بختیار در فهرست اولیهام است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيروس پورموسوي سرمربي جديد فوالد خوزستان ظاهرا در اين تيم اهداف بزرگــي دارد. او ميخواهد تيمي بســازد كه مردم خوزســتان به آن افتخار كنند. پورموســوي كه اين روزها مشــغول نقل و انتقــاالت بازيكنان اســت، درباره نحوه جــذب بازيكــن ميگويد: «تا بــه امروز و اين لحظه هيچ فهرســت مــازادي به باشــگاه ندادهام؛ ما بــراي جذب بازيكن اولويتبنــدي و گروهبنــدي كردهايم و طي چهــار، پنج روز گذشــته، 6 بازيكن را در قالــب گروه اول به باشــگاه معرفي كرديــم تا جهــت مذاكره با آنهــا اقدام كنند. تاكنون باشــگاه بــا يكي، دو نفر از بازيكنان فهرســت اول، مذاكره داشته و قرار است با ساير نفرات وارد مذاكره شود. ما طبق برنامهريزي و گروهبندي كه انجام دادهايم، پيــش ميرويم و طبيعتا اولويت ما براي بســتن تيم، با بازيكناني است كه در اين باشگاه بودهاند و كار كردهاند. همه بايد بدانند بودجه باشــگاه محدود است و بــا توجه به همين بودجه، با نفرات جهت تمديد قرارداد و جذب مذاكره ميشود.» ســرمربي فوالد خوزســتان با بيان اينكه اهداف ما شــامل دو بخش كوتاهمدت و بلندمدت اســت، ادامه ميدهد: «با توجه به شــرايط حســاس فوالد طي يكي، دو سال گذشته تالش ميكنيم تيمي جمع و جور كنيم كه در پايان بتواند جوابگوي انتظــارات باشــد. در كوتاهمدت بايد تيم را به ثبات و جايگاه خوب برســانيم و در كنار آن شــروع به اســتفاده از جوانان و تالش كنيم كه جايگزين بســازيم. ما در اين زمينه بهدنبال اســتفاده از نيروهاي آكادمــي و آنهايــي كه جــزو نخبهها و اســتعدادها هستند، ميباشــيم؛ پس در بلندمــدت بهدنبال اســتفاده بهموقع از نفرات آكادمي هستيم.»

ســيروس پورموســوي در رابطه با اينكه آيا بازيكنان فصل گذشته استقالل خوزستان هم در فهرستش حضور دارند، ميگويد: «ما هم ميتوانيم جزو مشتريان بازيكنان آزاد اين تيم باشــيم. اين نفرات ســرمايههاي استان هستند و اگر بتوانيم آنها را در خود اســتان نگه داريم، طبيعتا افتخــار آن براي خوزســتان اســت. ما دوست داريم نيروهاي بومي در همينجا بمانند.»

پورموســوي دربــاره اينكــه گفته ميشــود بختيــار رحماني بــراي فصل آينده مورد نظرش نيست، ادامه ميدهد: «رحماني جزوفهرست اوليهاي بود كه به باشــگاه دادم. او به باشگاه رفت و مذاكره داشت. من رحماني را خواستم و مذاكرات اوليــه هم با او صــورت گرفت و وضعيت او طي روزهاي آينده مشــخص ميشود. اين را هــم بايد بگويم با هيچكس تعارف نداريم و بودجه باشگاه محدود است. من بازيكن را از نظــر فني تاييد ميكنم و از نظر بودجه و بحث قراردادي باشــگاه بايد تصميم بگيرد و نظر بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.