زبیدي: با پارس جنوبي توافق كردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ديروز خبر رســيده بود مهدي زبيدي مهاجم تند و تيز استقالل خوزستان با عقد قراردادي يك ســاله به تيم پارس جنوبي پيوست. اين در حالي است كه او هنوز يك فصل ديگر با اســتقالل خوزستان قرارداد دارد. زبيدي در مورد اخبار منتشــر شــده ميگويد: «نميدانم اين خبرها از كجا آمده. فقط اين را ميدانم كــه مديربرنامههايم با تيم پــارس جنوبي توافق كــرده اما هنوز قراردادي امضا نشده چون هنوز رضايتنامه نگرفتم.»

مهاجــم فصــل گذشــته اســتقالل خوزســتان در رابطــه با اينكــه چه زماني رضايتنامــه ميگيرد، ادامــه ميدهد: «هر زمان كه به باشــگاه ميرويم، كسي نيست كه با او صحبت كنيم. ما روزهاي سختي را در اين تيم گذرانديم كه همين مساله باعث شد همه به دنبال جدايي باشيم.»

مهدي زبيدي دربــاره انتقال اين تيم به خرمشــهر هم ميگويد: «من نميتوانم به خرمشــهر بروم. به خاطر همين و البته پرداخت نشدن مطالباتمان به دنبال جدايي هستم. با پارس جنوبي هم توافق كردم كه بعد از گرفتن رضايتنامهام قرارداد رسمي با اين تيم را امضا خواهم كرد.»

زبيدي با اشاره به پيشنهاد صنعتنفت آبــادان ادامــه ميدهد: «وقتي پيشــنهاد صنعتنفــت را دريافت كــردم خيلي مايل بودم به ايــن تيم بروم اما شــرايط پارس جنوبــي را بهتر ديدم و به همين دليل اين تيم را انتخاب كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.