طیبي: مبلغ پیشنهاد االهلي راضيكننده نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد طيبــي مدافع اســتقالل خوزســتان كه ظاهرا از حضور در ليگ ســتارگان قطر پشيمان شــده، احتماال امروز با فوالد خوزســتان قــرارداد امضا خواهد كــرد. طيبي دربــاره وضعيتش بــراي فصل آينــده ميگويــد: «فصل سختي را پشت ســر گذاشتم و شرايط تيم طوري بود كه به همه ما فشار زيادي وارد شــد. در حال حاضر تصميمي براي فصل آينده نگرفتهام و فعال اســتراحت ميكنــم تا فكــرم آزادتر شــود. تالش ميكنم يــك تصميم خــوب بگيرم. از االهلــي قطر پيشــنهاد رســمي دارم و آنها حتي برگــه پيشقــرارداد را براي من فرســتادند. مبلغ پيشنهادي االهلي راضيكننده نبود و فكر ميكنم ميتوانم به پيشنهادهاي ديگر هم فكر كنم. شايد در حال حاضر رفتن به فوتبال قطر برايم در اولويت نباشد ولي با اين حال تمامي پيشنهادها را بررسي خواهم كرد تا يك تصميم خوب بگيرم. از فوالد و چند تيم ليگبرتري پيشــنهاد دارم اما عجلهاي براي انتخاب تيم ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.