برنامه ويژه ساوتگیت براي تیم ملی انگلیس 48 ساعت اردو در كنار تكاوران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

گرت ساوتگيت، سرمربي انگليس كه تيمش در مقدماتي جام جهاني شــنبه با اســكاتلند روبهرو ميشود، براي آمادهســازي تصميم گرفت تيمــش را براي دو روز به مركز تمريني تــكاوران نيروي دريايي ببرد. تلفنهاي همراه آنها جمعآوري شــد و لباس نظامي به تن كردند. اين اردو شامل اردوي شبانه در جنگل هم بود. بازيكنان و كادر فني از جمله ساوتگيت راهپيمايي چهار ساعتهاي هم با كوله پشتي 21 كيلويي داشتند و تمريناتي را هم زير آب انجام دادند. خبرنگار تلگراف خبر ميدهد كه بازيكنان از اين كمپ «لذت بردهاند» و ســاوتگيت در اين باره گفت: «ميخواســتيم بازيكنان را در محيط متفاوتي قرار بدهيم؛ چيزي كه انتظارش را نداشــتند. بخشي از هدف اين كمپ اين بــود كه ببينيم آنها بهعنوان يــك تيم چقدر ميتوانند خودشــان را با شرايط ســخت تطبيق بدهند. اهداف تيمي ما اين بود كــه آنهــا فراتر از حدي كه بــاور دارند تالش كنند و در اين شــرايط همتيميشان را تنها نگذارند. ميخواســتيم آنها را در شرايطي ويژه با يكي از نيروهاي نظامي خاص دنيا محك بزنيم. ميخواستيم ببينند كه دنياي ديگري هم وجود دارد.» ســاوتگيت اضافه كرد: «اين افراد نماينده كشور هستند، درست مثل ما، ولي عواقب شكســت براي نيروي دريايي خيلي سنگينتر است. اين مقايســه خيلي خوبي براي ماست. بزرگترين بهره اين اردو اين بود كه مثــل يك تيم بوديم و از همديگر حمايــت كرديم. فكر ميكنم رابطه خوبي بين همه برقرار شد و تجربه زندگي خيلي خوبي بود.» ســرمربي انگليس گفت: «ما هميشــه به فوتبال و دنياي كوچكي كه در آن هســتيم فكر ميكنيم، ولي تجاربي هست كه براي هميشه نزد شــما باقي ميماند و اين يكي از آنها بود. ما استانداردهاي باالي آنها و غروري كه نســبت به هويتشان دارند را ديديم و اين پيام قدرتمندي براي ماســت كه نماينده سهشيرها هستيم. بايد در بازي و عملكردمان شجاع باشيم.» تنها گــري كيهيل، اريك داير، كريس اســمالينگ، جــس لينگارد و ماركوس راشــفورد اين اردو را از دست دادند. ســاوتگيت بعد از اين كمپ 48 ساعته، روز دوشــنبه را به بازيكنانش استراحت داد و آنها از ديروز تمرينات گروهي را از سر گرفتند. يورگن كلوپ، ســرمربي ليورپول زماني كه در ماينتس بود برنامههاي مشــابهي را براي بازيكنانش ترتيب ميداد. آنها بــراي اردو به جنگل ميرفتنــد و براي تغذيه مجبور بودند ماهــي بگيرند. كلوپ معتقد بود اين اردوها كمك ميكند همبستگي و همينطور جنگندگي شاگردانش باالتر برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.