عيادت ستارهها از آسيبديدگان منچستر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عيادت لينگارد و راشفورد از آسيبديدگان حمالت تروريستي منچستر. همين چند روز پيش بود كه به حاضران در يك برنامه زنده موسيقي در منچستر آرهنا حمله شد كه اين حادثه تروريستي بيست و چند نفر را به كشتن داد و مجروحان بسياري را هم بجا گذاشت. مجروحاني كه البته از توجه ستارههاي جوان تيم فوتبال شهرشان بينصيب نماندند و شايد اگر چنين اتفاقي رخ نميداد، هرگز موفق به ديدار با ماركوس راشفورد و جس لينگارد- دو ستاره جوان تيم منچستريونايتدكه براي دلجويي از كودكان آسيبديده در اين حادثه به عيادت آنها در بيمارستان رفته بودند، نميشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.