تقدير با تنديسهاي نافرم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تصوير را اگر بدون توضيح و نام بردن از برق شــيراز به مســابقه ميگذاشــتند، شــايد حتي خود غالمحســين پيرواني و ستار زارع هم نميتوانستند برندهاش باشند. باشگاه برق شيراز البته قطعا هدفي جز قدرداني از مربي و كاپيتان سالهاي دور خود نداشته اما اين مجسمه نافرمي كه با ضعيفترين شباهت ساخته شدهاند، نه معرف خوبي براي غالمحسين پيرواني هستند و نه ستار زارع را به زيبايی تمثيل كردهاند. تنها بخت اين دو شيرازي محبوب اين بوده كه نام و آرم باشگاه قديمي برق شيراز هم بهعنوان پسزمينه تنديسها انتخاب شده و تشخيص شخصيتها را براي رهگذران آسانتر ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.