تغيير يا انحالل؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نه اينكه قرارداد همكاري فدراسيون فوتبال با يك اپراتور تلفن همراه بياهميت باشــد اما مهمتر، اتفاقاتي است كه بعــد از اين قرارداد رخ خواهد داد. نخســتين قدم بعد از امضاي قرارداد، زدن كلنگ ساختمان جديد فدراسيون در آكادمي ملي فوتبال اســت و شنيديم كه موافقت ضمني وزارت ورزش را هم گرفتهاند. مديــران فدراســيون طرحهاي تازهشــان را حتي با وزير ارتباطات و فناوري هم در ميان گذاشتهاند تا عمال مانعي براي متمركز شــدن تمــام تشــكيالت اداري فوتبال در همسايگي كمپ تيمهاي ملي وجود نداشته باشد. اينطور كه گفتهاند قرار است ســاختمانهاي فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ برتر و سازمان فوتسال با امضاي يك قرارداد رسمي به اين اپراتور فروخته شود و در عوض، آن شركت بودجه كامل ساخت و ساز طرح ساختمان جديد را تامين كند. جالبتر اما اين است كه شنيديم با توجه به تغييرات صورت گرفته در اساســنامه فيفا، قرار اســت اساسنامه و كميتههاي فدراســيون فوتبال هم با تغييراتي تازه مواجه شوند. مســووالن فيفا مدتها پيش به مديران فدراسيون اعالم كرده بودند كه نيازي نيســت فدراسيون فوتبال سه نايب رييس و 16 كميته دايمي داشته باشد. پس تعجبي ندارد اگر اساســنامه جديد حكم به كاهــش كميتهها بدهد كه ادغام كميتههاي آموزش، جوانان و فني و توســعه قطعي خواهد بود. اگر چه كم شدن تعداد نواب رييس خيلي هم راحت و بيدردسر نخواهد بود. يكــي ديگــر از كميتههايي كه درباره آينــده آن حرف و حديثهاي زيادي مطرح ميشــود، ســازمان ليگ است. طبق قانون تمام مســابقات فوتبال كشــور بايد زير نظر كميته مســابقات برگزار شــود و اين كميته ميتواند در صــورت لزوم برگــزاري ليگهاي مختلف را به ســازمان ليگ مجزا كه از چارت ســازماني و نيروي انساني مناسب برخوردار است، واگذار كند. حال آنكه سالهاســت همه چيز در فدراســيون فوتبال ايران برعكس اداره ميشــود. تمام تشكيالت در سازمان ليگ خالصه شــده و عمال چيزي به نام كميته مسابقات وجود ندارد. طبق اساســنامه، نايب رييس دوم فدراسيون رييس كميته مســابقات ليگ اســت. مهدي تاج در دوره قبلي كه نايب رييس دوم كفاشيان بود، اداره سازمان ليگ را ســالها بر عهده داشــت و يكي از عمده مشكالتش با دبيركل فدراسيون اين بود كه عليرضا اسدي ميگفت تاج رييس كميته مسابقات است و دپارتمان كميته مسابقات بايد زير نظر او فعاليت داشته و اعضاي كميته هم مشخص باشــند. اين در حالي اســت كه تاج و همكارانش سازمان ليگ را به يك ســازمان مستقل تبديل كرده بودند و عمال چيزي به نام كميته مسابقات وجود نداشت. در شرايط كنوني اما با توجه به اهميت برگزاري مسابقات ليگ و يكي شــدن حسابهاي فدراسيون و سازمانليگ، اين احتمال وجود دارد كه با ســاخت ســاختمان جديد فدراسيون، دوباره كميته مســابقات احيا شود تا مديران ارشــد كنوني اين مجموعــه دوباره بتواننــد تاثيرگذاري بيشتري روي ليگهاي مختلف فوتبال ايران داشته باشند. به نظر ميرســد با آغاز ســاخت پروژه ســاختمان جديد فدراســيون، فوتبال ايران با تغييراتي اساســي و البته پر سروصدا روبهرو شود چرا كه تغيير اساسنامه و نقل مكان به ســاختمان جديد، عمال باعث حذف تعدادي از افراد از بدنه اجرايي فوتبال ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.