ليگ قهرمانان با داور اضافه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين براي نخســتين بار است كه كنفدراســيون فوتبال آسيا تصميم به استفاده از سيســتم كمكداور اضافه در مسابقاتش گرفته است. تصميمي تازه كه ديروز به تصويب رســيد و قرار است در بازيهاي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا به اجرا دربيايد. كميته داوران كنفدراســيون فوتبال آسيا اين تصميم را به منظور كمك به داور گرفته است. بر اين اساس در بازيهاي آسيايي پيشرو در يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان عالوه بر داور وسط و دو كمكداور و داور چهارم، دو كمك داور هم به جمع داوران هر بازي اضافه خواهند شد و وظيفه آنها اين اســت كه كنار دروازهها بايستند و در ارزيابي اتفاقهاي رخ داده در آن منطقه به داور كمك كنند. كنفدراسيون فوتبال آســيا همچنين اعالم كرده در صورتي كه اين تغييرات موثر واقع شود، در جام ملتهاي 2019 هم كه براي اولين بار با حضــور 24 تيم برگزار ميشــود، از ايــن داوران خط دروازه استفاده خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.