كريمي و عزتاللهی در يك قاب

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســعيد عزتاللهی و علي كريمي مدت زمان زيادي از ديدار تيمهــاي ايران و مونته نگرو را در كنار يكديگر بازي كردند، دو هافبكي كه در مدت زمان حضور در كنارهم با هماهنگي كامل به بازي پرداختند. كارلــوس كــیروش در ديــدار برابر مونته نگــرو از چهار بازيكن در پست هافبك دفاعي اســتفاده كرد، تركيبي كه در ابتدا با حضور احســان حاجیصفي و ســعيد عزتاللهی پا به ميدان گذاشــت اما پس از گذشتن نيم ساعت از بازي مربي پرتغالي دســت به تغييــر تركيب زد و علي كريمي را جايگزين حاجیصفي مصدوم كــرد، كريمي جوان كه اين روزها در كرواسي به ميدان ميرود خود را به تركيب رساند و در دقايق پاياني بازي در كنار ســعيد عزتاللهی به بازي پرداخت. هماهنگي اين دو بازيكن در لحظههاي مختلف از بازي كامال مشــهود بود و دو جوان اين روزهاي تيم ملي كه حدود 60 دقيقه در كنار يكديگر بازي كردند نشان دادند نشانههايي از تركيب مــورد عالقه كیروش در هافبك دفاعي را به همراه دارند و بديــن ترتيب بايد اين دو را يكــي از محتملترين گزينههاي مورد عالقه سرمربي تيم ملي براي حضور در جام جهاني دانست. البته در دقايق پاياني بازي عزتاللهی از ميدان خارج شد و جاي خود را به عزتا... پورقاز داد تا مدافع جديد سپاهانيها بــراي دقايقي در تيم ملي بازي در خط مياني را تجربه كند اما حضور كريمي و عزتاللهی در يك قاب، به احتمال زياد باز هم تكرار ميشــود و شــايد در آيندهاي نزديك اين دو بازيكن را بيشتر با هم ببينيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.