بوش، سرمربي جديد دورتموند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

باشــگاه بوروســيا دورتموند پيتر بــوش را بهعنوان ســرمربي جديد انتخاب كرد. اين مربي 53 ســاله كه در تنهــا فصل حضورش در آژاكس اين تيم را به فينال ليگ اروپا رساند، با قراردادي دو ساله جانشين توماس توخل شــد كه هفته گذشــته تصميم به جدايي از دورتموند گرفت. قرارداد بوش با دورتموند دو ساله است. بوش تا ســال 2019 با آژاكس قرارداد داشت و دورتموند براي جدايي او به باشــگاه هلندي غرامت پرداخته اســت. ادوين فان در سار، مدير آژاكس درباره اين انتقال گفت: «احساس دوگانهاي دارم. وقتي تابستان گذشــته پيتر را به آژاكس آورديم، فكر نميكرديم همكاري ما يكساله باشــد. ما فصل خيلي خوبي بخصوص در ليگ اروپا داشتيم. مربي هم مثل بازيكنان ما مورد توجه باشــگاههاي بزرگ اروپايي قرار گرفت.» بوش توانســت تيم جوان آژاكس را براي اولين بار در 21 ســال اخير به يك فينال اروپايي برســاند، هرچند تيمش مغلوب منچســتريونايتد شــد. آژاكس در ليگ هلند هم با اختالف يك امتياز نسبت به فاينورد نايب قهرمان شد. دورتموند فصل گذشــته در بوندسليگا ســوم شــد و ســهميه ليگ قهرمانــان گرفت. زردپوشــان در جام حذفي هم موفــق به قهرماني شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.