نگراني و گاليه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به اندازه همه گاليههاي پرويز مظلومي كه جدايياش از اســتقالل را باور نكرده بود و در مصاحبههاي هر روزهاش از مديران اين باشــگاه گلــه ميكرد، عليرضا منصوريان نگران بود. نگران تغيير مديريت كه ممكن بود او را از استقالل دور كند. ساسان انصاري بهعنوان دومين خريد پرسپوليس قراردادش را امضا كرد اما خبــر عجيبتر اين بود كه مديران اين باشــگاه به هدايتي پيشــنهاد داده بودنــد در ازاي حضــور در هيات مديــره، دژاگه و پورعليگنجي را به پرسپوليس بياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.