لوس اي اف سي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شيرتوشيري شــده اوضاع منطقه! عربستان هر روز عيــن بچههــا نق میزند و مــيرود اي اف سي گله و شكايت كه اينها به اسب من گفتهاند يابــو و ديگر من خانه آنها نمــيروم و آنها خانه من نياينــد! به همين راحتي! عيــن اين دختر لوسهــاي خانوادههــاي ثروتمند هســتند كه اسباب بازيهايشان را قايم ميكنند. اول با ما مشكل داشــتند. قرار شد نه ما برويم خانهشــان و نه آنها بيايند خانه ما. بعد قرار شد نه بــرود خانه قطر و نه قطر بــرود خانه آنها. با اســباب بازيهاي همديگر هم بازي نكنند! پس فردا نوبت كويت و عمان است كه خانهاش نروند! اينطوري احتماال ناچار ميشويم يا قاره مان را از هم جدا كنيم يا مسابقات مان را!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.