فوتبال دوستانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مثل ديروز، امروز هم از پخش زنده مســابقات ورزشي خبري نيست. در واقع مســابقه مهمي قرار نيســت برگزار شود كه آن را روي آنتن ببرند. البته شــبكه ســه بازي دوســتانه تيمهاي ملي فوتبال ايتاليا و اروگوئــه را ســاعت 32:15 پخش ميكند اما شــبكه ورزش هيچ برنامهاي براي پخش زنده ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.