نقل و انتقاالت دوقطبي

Iran Varzeshi - - بيانيه کيروش پيش از بازي مقابل ازبکستان - زهرا اسدی ‪Zahra Asadi‬

اتفاق جالبي كه ايــن روزها در نقل و انتقاالت فوتبــال ايران افتاده، وضعيت متفاوت دو نماينده شهرهاست. اگر چه وضعيت متضاد دو قطب هر استان در فصل نقل و انتقاالت كامال اتفاقي به نظر ميرسد اما همزماني و البته تعميم اين وضعيت در تقريبا همه اســتانها باورنكردني و كمي هم عجيب است. در اصفهان، سپاهان پس از تمديد قرارداد با زالتكو كرانچار در حال جذب بازيكنان موردنظرش اســت و تا اينجاي كار حسن جعفري، ساســان انصاري، سياوش يزداني، شاهين ثاقبي و عزتا... پورقاز را جذب كرده است.

ذوبآهن اما نه تنها هيچ بازيكن جديدي به خدمت نگرفته، بلكه هنوز سرمربي فصل بعد خود را هم معرفي نكرده اســت. در تبريز، گســترش فوالد بعد از جدايي كمالوند خيلــي زود لوكا بوناچيچ را به خدمت گرفت و امين حاجمحمدي، مهرداد قنبري و كاخا شيبالي را هم جذب كرده است. حال آنكه تراكتورسازي بعد از اينكه باالخره با يحيي گلمحمدي به توافق رســيد، هنوز درگيــر محروميتش از نقل و انتقاالت تابســتاني است كه ظاهرا راهي براي فرار از آن وجود ندارد و فقط بايد به تمديد قرارداد با بازيكنان فعلياش دل خوش كند. در خوزستان، صنعتنفت آبادان ابتدا فراز كمالوند را بهعنوان ســرمربي انتخاب كرد و به سرعت بازيكنان موردنظر او را هم به خدمت گرفت. اميد جهانبخش، كرار جاسم، مرتضي اسدي، داود نوشي صوفياني، مهرداد جماعتي، فريد بهزادي كريمي و وحيد اسماعيل بيگي خريدهاي جديد تيم آباداني هستند اما وضعيت استقالل خوزستان كامال بحراني است.

اين تيم هنوز سرمربي خود را نميشناسد، بازيكنانش به تدريج در حال جدايي هســتند و بدتر از همه اينكه حتي احتمال انتقال امتياز اين باشگاه هم وجود دارد. فوالد خوزســتان هم تازه از ديروز وارد بازار نقل و انتقاالت شــد و احتماال بيشتر بازيكنانش را از استقالل خوزستان جذب خواهد كرد.

در تهران هم پرسپوليس خيلي زود گادوين منشا و شجاع خليلزاده را خريداگر چه هنوز اجازه ثبت قرارداد منشــا را ندادهاند- و ديروز هم قرارداد ســيامك نعمتــي را ثبت كرد اما در نقطه مقابل، اســتقالل هنوز هيچ بازيكن جديدي را به خدمــت نگرفته و حتي زمزمه بركناري منصوريان و تغيير كادر فني اين تيم هم به گوش ميرســد. اين تناقض در وضعيت دو نماينده ديگر تهران يعني سايپا و نفت هم ديده ميشود. دايي به ســايپا رفته و چند بازيكن هم خريده اما نفت همچنان در بالتكليفي به سر ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.