عاليشاه نگران است؛ قرارداد فسخ نشود فهرست پر شود

سكوت باشگاه پرسپولیس در قبال درخواست تراكتورسازي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روز گذشــته و مطابــق بــا آنچه در شــماره قبل نوشــته بوديم، باشگاه تراكتورســازي از پرســپوليس رســما درخواســت كرد قرارداد اميد عاليشــاه را فســخ كند تا اين باشــگاه بتواند اين بازيكن را در اختيار بگيرد.

باشگاه تراكتورســازي كه به دليل شكايت بازيكنان خارجي و سابق خود از پنجره نقل و انتقاالت تابستاني محروم شــده، با درخواست رســمي از باشگاه پرسپوليس، از اين باشگاه خواسته است كه قرارداد اميد عاليشــاه را فسخ كند تــا آنها بتوانند ايــن بازيكن را بهعنوان سرباز جزو سه سهميه آزاد خود كه بعد از پنجره رســمي نقل و انتقاالت است، جذب كنند.

تراكتورســازي كه ارتباط فســخ قرارداد عاليشــاه را با صدور كارت پايان خدمت نوراللهي تكذيب كرده ميخواهد هر طور شــده هافبك راست سرعتي و تكنيكي سرخها را مال خود كند اما اين درخواست تراكتوريها با سكوت باشگاه پرسپوليس مواجه شــده و روز گذشته نه سرپرست باشــگاه، نه اعضاي هيات مديره و نه مدير روابط عمومي باشــگاه پاسخي به اين درخواست ندادند.

البتــه با توجــه بــه كيفيت فني عاليشاه و تاكيد برانكو به بازگرداندن اين بازيكن بعيد است باشگاه پرسپوليس با اين درخواســت تراكتوريهــا موافقت كند مگــر اينكــه اين انتقال ســودي براي باشــگاه داشته باشــد يا برعكس آنچــه به نظر ميرســد برانكو نيازي به اين بازيكن نداشــته باشد. در حالي كه گفته ميشود تراكتورسازي حتي براي اين كار از فيفا اســتعالم هم گرفته اما اميد عاليشــاه هنوز وضعيت نامشخصي دارد و در انتظار مســاعدت مســووالن باشگاه پرسپوليس اســت. بال سرعتي ســرخها نگران اين است كه اگر شرايط حضورش در تراكتورسازي مهيا نشود با گذشــت زمان و ادامه بالتكليفي نگران جايگاهش در پرســپوليس ميشود چرا كه در صورت پر شدن فهرست اين تيم با وجود داشــتن قرارداد نميتواند براي پرسپوليس بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.