سلطانيفر خواستار بازنگري در قراردادهاي اماكن ورزشی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجمع عمومي ساالنه شركت توسعه و نگهــداري اماكــن ورزشــي در بخش عمراني با حضــور وزير ورزش و جوانان، اعضاي اين مجمع و نمايندگان ســازمان حسابرسي ايران برگزار شد. سلطانيفر در مجمع عمومي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشــي با اشاره به اهميت توسعه زير ســاختها، تجهيز و نگهداري اماكن ورزشــي بهعنوان سرمايههاي ملي گفت: «تاكيد جدي مــا روي افزايش كيفيت، كاهش قيمــت و همينطور كاهش زمان اجراي پروژههاي عمراني است.»

وزيــر ورزش و جوانــان همچنين خواســتار بازنگري مجدد و دقت بيشتر در عقــد قراردادهــاي بهرهبــرداري از اماكن براي افزايــش ضريب بهره وري و توزيع مناســب منابع مالي بين استانها و بخشهــاي مختلف از ســوي مديريت شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي شد.

در ادامــه اين مجمــع، مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشــور گزارشــي از انجــام فعاليتهاي مربوط به سال 94 منتهي به خرداد سال 95 همچنين گزارش برنامههاي سال 95 و 96 ارائه كرد.

مصطفي مدبر گفت: «در اين مجمع گزارشــي از افتتاحيههاي ســال گذشته و تخصيــص و تامين اعتبــارات و ميزان هزينه كرد ارائه شــد كه اعضاي مجمع به دليل تالش براي شفافيت در عملكرد مالي و گزارشهاي دقيق تشكر كردند و بر ادامه فعاليتها و تسريع در روند امور اجرايي تاكيد داشتند.»

مدبــر رويكــرد مجمــع را تكميل پروژههاي با درصد پيشــرفت باال دانست و گفــت: «اعضاي مجمــع همچنين به واگذاري پروژههــا براي تكميل به بخش خصوصي تاكيد داشتند.»

مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي ادامه داد: «در گزارش مالي اين شركت كه توسط سازمان حسابرسي كل كشور مورد حسابرســي قرار گرفته بود، براي اولين ســال به صورت مطلوب اعالم شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.