با بردهداري در فوتبال مبارزه كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي ســايپا به تغيير رويه سازمان ليگ درباره انتقال بازيكناني كــه كمتــر از 50 درصــد دريافتي داشــته و با وجــود قــرارداد به تيم ديگري رفتهانــد، انتقاد كــرد. علي دايــي در بيانيــهاي پيرامــون اين موضوع نوشــت: «در مقررات نقل و انتقاالت ايران بنــدي وجود دارد كه بر اســاس آن اگر بازيكن يا مربي در پايان فصــل كمتر از 50 درصد مبلغ قــراردادش را دريافت كرده باشــد، ميتواند يكطرفه قراردادش را فســخ كنــد. البته اطالع موثــق دارم وقتي اين مقــررات براي بازبينــي به فيفا ارســال شده نسبت به آن ايراد جدي مطرح كرده و پرسيدهاند اگر بازيكن يا مربي فقط يك سال قرارداد داشت اين بند به چه درد او ميخورد؟ فيفا براي ممانعــت از ترويج بردهداري در مقررات خــود بندي دارد كه اگر يك ماه حقوق بازيكــن و مربي به تعويق بيفتــد يا يــك ماه از زمــان يكي از اقســاط پرداختي بگــذرد و پرداخت صورت نگيرد حق فسخ براي بازيكن و مربي ايجاد ميشــود و تاكيد دارد همه فدراســيونها هــم بايد اين بند را در مقــررات داخلي خود بگنجانند. حاال تيمهايي كه يك ســال با فريب و حيلــه و نيرنگ به هــر دليلي حق بازيكــن و مربي را ناديــده گرفتهاند انتظار دارنــد قانون هم به كمك آنها بيايــد؛ بابت اين خلف وعدهها به آنها پاداش هم بدهــد و مثال بازيكني كه قراردادش 200 ميليــون بوده و 30 ميليــون گرفته بابــت جدايي 500 ميليون هم بــه باشــگاه بدهد؛ اين يعني ترويج روشــي كه دوست ندارم نام عاميانــه آن را بگويــم. در طول فصل اعالم شــد اعتصاب، نظم ليگ را به هــم ميزند و همه هم ســعي كردند با خواســتههاي فدراســيون همراهي كنند اما از اين به بعد انتظار از آقايان تــاج، بهاروند، تورک، وثوق احمدي و براتــي كه دو عزيز آخر در كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز صاحب منصب هستند و رويههاي بينالمللي را بــه خوبي ميدانند؛ اين اســت كه مقابل زياده خواهيها و بي قانونيها بايستند و عمل به قانون و مقررات را مثل هميشه در دستور كار قرار دهند. رســاندن فرياد به گوش ایافسی و فيفا كار سادهاي خواهد بود اما انتظار ما اين است اين گره با سر پنجه قانون و مقررات مصوب خود فدراسيون در ايران باز شــود و البيهاي پشت پرده يــا خودرايي افراد نــاآگاه كه خود را به اشــتباه داراي قدرت تصميمگيري براي تمام فوتبال میدانند موثر واقع نشود؛ فعال منتظر ميمانيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.