بهتاش فريبا: زماني در تمرينات استقالل دانش فنياش را انتقال دهد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها با مصاحبهاي كه حســن زماني عضو هيات مديره اســتقالل عليه كادرفني كرده اســت، مربيان و مديرفني اين تيم به شــدت از او دلخور هستند. بهتــاش فريبا مديرفنــي اين تيــم در خصــوص حرفهاي زمانــي ميگويد: «انتقاد هميشــه وجــود دارد حتــي از تيمي كه قهرمان ميشــود. اگــر انتقاد كارساز باشد ميشــود از آن اســتفاده كرد. من به شــخصه از خيلي از انتقادات اســتفاده كردم بخصوص از كســاني كه به ما راهكار دادند اما متأســفانه يكي از مشــكالت ما در طول فصل گذشته مصاحبههاي حســن زماني بود كه بالفاصله بعد از باخت اســتقالل ايــن كار را ميكرد البتــه آقاي زماني نظــرش را گفته و من به نظرات ايشــان كاري ندارم اما فكر ميكنم در شــأن اعضاي هيأت مديره نيســت كه اينگونه صحبــت كنند. در هيچ كجــاي دنيا اعضــاي هيأت مديره شــناخته شــده نيســتند ولي احســاس ميكنم كه آقاي زماني مصاحبههاي تنشزايي انجام ميدهد. آقاي زماني! حرمت امامزاده به دســت متولي اســت.»

فريبا در ادامه ميگويد: «شــخصا مسالهاي با مصاحبه آقاي زماني ندارم ولي شــرايط تيمي و نوع گفتار ميتواند مهم باشد. اينكه منصوريان فستفود دارد و يا ساختمانسازي ميكند ربطي به باشگاه و تيم ندارد. عليرضا منصوريان ساختمان تجاري در يكي از مناطق تهران دارد و يادم ميآيد در طول ليگ ما چهار روز چهار روز بازي داشــتيم و مجبور بوديم از اول صبح تا ساعت 5 بعدازظهر كه تمرين آغاز ميشد در كمپ حجازي حاضر شويم و بازي رقبا را آناليز كنيم و در مورد ارنج تيم حرفبزنيم.منهيچگروهيرانديدماينهمهوقتبگذارد.درستاستمنصوريان چهار فست فود دارد اما او شريك دارد و قرار نيست همه جا را خودش اداره كند.»

فريبــا در خصوص اينكــه زماني معتقد اســت عليرضــا منصوريان در حد مربيگري استقالل نيست، ميگويد: «من نميدانم دانش حسن زماني از نظر فنی چقدر است و اي كاش در اين يك سال يك روز به محل تمرين ميآمد و ما تخته و امكانات را در اختيارش ميگذاشتيم تا او مسائل فني را به بازيكنان انتقال دهد.»

مدير فني اســتقالل در خصوص صحبتهاي حسن روشــن مبني بر اينكه نصرا... عبداللهــي تغيير كرده و بهتاش فريبا هم حــرف نميزند، ميگويد: «من شخصا به روشــن عالقهمندم و زماني كه كوچك بودم عاشق فوتبال آقاي روشن بودم. بعدها هم اين افتخــار را پيدا كردم كه در كنار او فوتبال بازي كنم. همينجا هم اعــالم ميكنم نوع مصاحبههاي حســن روشــن با زماني فــرق ميكند.»

فريبا در پايان ميگويد: «از روشــن، جباري، قــراب، كارگرجم و خيليهاي ديگري كه استخوان خرد كرده هســتند ميخواهم كمكحال باشگاه باشند. اگر اســتقالل 2 ســتاره روي پيراهنش دارد لذتش براي ما اســت. ما بايد ايرادها را بگوييم ولي خوبيها را هم ببينيم. اگر حســن زمانــي صحبتها و انتقاداتي دارد آنها را بايد در جلســات هيأت مديره مطرح كند نه در رســانهها. مطمئن باشــيد هيأت مديره هــم انتقادات را به ما منتقل كند و ما راهكارهاي آنها را ميشــنويم و ميبينيم ولي فقط اينكه اعتراض شــود و راهكاري ندهيم كار درستي نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.