ذوالفقارنسب:‌دو‌هفته‌مانده‌به‌پایان‌ جشن‌صعود‌مي‌گیریم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم ملي فوتبال خود را براي دیدار حســاس مقابل ازبکستان آماده ميکند. شرایط تیم ملي در آســتانه این بازي از نگاه بیژن ذوالفقارنسب کارشناس فوتبال مطلوب اســت و وي اعتقاد دارد که در این بازي صعود تیم ملي قطعي خواهد شد. ذوالفقارنسب کارشناس و پیشکســوت فوتبال صحبتهایش درباره تیم ملي را از بازي برابر مونته نگرو که با برد 2 بر یک ایران به پایان رســید آغاز کرد و گفت: «یک بازي تدارکاتي فقــط براي آزمون و خطای بازیکنان و محک خوردن آنها توســط ســرمربي تیم ملي اســت و به هیچ عنوان نميتوان برد مقابل یک تیم درجه ســه اروپایي را مالك دانســت. این بازي براي این بود کــه بازیکنان یک مرور تاکتیکي داشته باشند.» او در پاسخ به این سوال که اگر مدافعان پرسپولیس در زمین بودند، شــاید همین تک گل را هم دریافت نميکردیم، اظهار داشــت: «به لحاظ تئوري حرف شما صحیح است اما خستگي بازیکنان شاید دلیل این تصمیم بو. به هر حال بهتر است ما به مســائل فني ورود نکنیم.» وي در ادامه با اشــاره به بازي تیم ملي کشورمان با ازبکســتان در تهران افزود: «بازي با این تیم به هیچ وجه ساده نخواهد بود. ما همواره در رویارویی با ازبکستان بازي حساس و نزدیکي داشتیم و آخرین بار نیز 4 ســال پیش در آزادي مغلوب این تیم شدیم اما معتقدم شرایط امروز ما بسیار بهتر از آن زمان است و ما ميتوانیم و توان این را داریم که با یک برد در تهران مقابل این حریف سرسخت براي نخستین بار در طول تاریخ 2 هفته مانده به پایان مرحله گروهي صعود خود را قطعي کنیم.» مشــاور وزیر ورزش درباره عملکرد ســه تیم کشورمان در مرحله یک هشــتم نهایي جام باشگاههاي آسیا تصریح کرد: «باید به طور کلي بگویم در مجموع عملکرد تیمهاي کشورمان نسبت به چند سال گذشته بهتر بود و معتقدم بین عالي، بسیار خوب، خوب، متوسط و ضعیف باید نمره بسیار خوب را براي این عملکرد در نظر گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.