چمنيان:فصلامتحاناتاست،اردونداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبــاس چمنيــان ســرمربي تيــم نوجوانــان درباره وضعيــت اين تيم كه بــراي رقابتهاي جام جهانــي زير 17 سال آماده ميشود، ميگويد: «بازيكنان به خاطر فصل امتحانات در اســتراحت هســتند و از 25 خرداد ماه اردوي تيم ملي آغاز ميشود و تا شروع جام جهاني ادامه خواهد داشــت. هنوز بازي خاصي براي تيم نوجوانان نهايي نشــده ولي در ايــن اردو يك بازي تداركاتــي را انجام خواهيم داد. ما وضعيت بازيكنان را چك ميكنيــم و آنها هر روز براي خود برنامه خاصي دارند و پــس از پايان امتحانات تمرينات آغاز خواهد شد.»

او دربــاره عملكرد تيــم جوانان در جام جهاني زير 20 ســال و حذف از اين مســابقات با يك پيروزي و دو شكست، اينگونــه صحبــت ميكند: «بــه نظرم مجموعا عملكرد تيــم جوانان بد نبود و با كســاني كه معتقدند ايــن تيم موفق نبود، موافق نيستم. ظرفيت فوتبال ايران همين است و آنها در گروه بسيار سختي قرار داشــتند و به نظرم عملكردشــان مثبت بود.»

سرمربي تيم نوجوانان درباره تصميم گيري كميته فني و توســعه فدراسيون فوتبال درباره ســرمربيان آتي تيمهاي اميد، جوانان و نوجوانان، ميگويد: «من از جلســه اخير خبر نــدارم و اولويت ما تمركــز روي تيم فعلي اســت تا در جام جهانــي موفق شــويم. هــر تيمي و هر ردهاي قابل احترام اســت و از من براي هر ردهاي درخواســت شود با افتخار آن را قبول ميكنم. من موافق ابقاي مربيان در رده قبلي هســتم چــرا كه ميتوانند تجربيــات خود را افزايــش بدهند و در همــان رده به يك تخصص باال دســت پيدا كنند. من الگويــي را كه مربيان به همــراه تيم خود بــه رده باالتر ميروند نميپســندم و كار تخصصي در يك رده را كه يك متد اروپايي است و در فوتبال جهان جا افتاده است، قبول دارم.»

چمنيان صحبتهايــش را اينگونه ادامه ميدهــد: «هدف از آمادهســازي تيمهاي پايــه ارتقاي ســطح بازيكنان است. امير حسين پيرواني در تيم جوانان بازيكنانــي را تحويل گرفته بود كه عضو باشگاههاي خاصي نبودند و بعد از حضور در تيم ملي راهي باشگاههاي ليگ برتري و دســته يكي شــدند. ما هم همين كار را در تيــم نوجوانان انجــام ميدهيم و ماموريتمــان ارتقاي ســطح بازيكنان است.

مــن كار در رده پايــه را دوســت دارم چرا كه روز به روز شــاهد پيشرفت بازيكنان هســتم و اين كار بســيار لذت بخش اســت. البته به دليــل ماه مبارك رمضان و طوالني بودن مســير نتوانستم در اين جلســه حاضر شوم اما گزارش را براي آنها ارســال كردم و در جلسه مورد بررسي قرار گرفته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.